Şanlıurfa İlinde Siyah Alaca Irkı Sığırların Yetiştirici Şartlarında Bazı Adaptasyon Özellikleri

Ali KAYGISIZ, İsa YILMAZ, Selçuk KOŞUM
2.421 319

Öz


Bu çalışmanın amacı Şanlıurfa ilinde yetiştirici şartlarındaki Siyah Alaca sığırların adaptasyon özelliklerini incelemektir. Araştırmanın materyalini 2013-2014 yılları arasında Şanlıurfa ilinde büyükbaş hayvan hayat sigortası yaptırılan Siyah Alaca ırkı sığırlara ait veriler oluşturmuştur. İl genelinde inek ölüm oranı % 7.5, mecburi kesim oranı % 3.8, yavru atma oranı % 6.58 ve buzağılarda 7. güne kadar ölüm oranı % 7.95 (yaşama gücü % 92.05) olarak belirlenmiştir. Araştırma bulgularına göre Siyah Alaca ırkın bölgede yetiştiriciler tarafından benimsendiği ancak bakım-besleme ve barındırılması konusunda önemli problemlerin olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Siyah Alaca, inek ölüm oranı, zorunlu kesim oranı, yavru atma oranı, yaşama gücü oranı.

 

Some Adaptation Traits of Holstein Cattle Raised under Breeders Conditions in Sanlıurfa Province

 

ABSTRACT: The objective of this study was to determine some adaptation traits of Holstein cattle raised under breeder conditions in Sanlıurfa Province. Data were obtained from Holstein cattle which had life insurance between 2013 and 2014 in the Province. Throughout the city, the means for the adaptation characteristics were found as 7.5 %, 3.8 %, 6.58 %, and 7.95 %, (survival ratio 92.05 %) for the cattle mortality ratio, compulsory slaughtion, abortion and calves mortalities up to seven days of ages, respectively. The study indicated that Holstein cattle was adopted by breeders in the region, however there were important problems for their care-feeding and sheltering.

Key Words: Holstein, cattle mortality rate, compulsory slaughtion rate, abortion rate, survival rate


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.18016/ksujns.52295

Referanslar


Akbulut Ö, Tüzemen N, Yanar M 1992. Erzurum Şartlarında Siyah Alaca Sığırların Verimi : 1. Döl ve Süt Verim Özellikleri. DOĞA, Türk Vet. ve Hayvancılık Dergisi, 16: 523-533.

Akbulut Ö, Tüzemen N, Aydın R 1993. Erzurum Şartlarında Siyah Alaca Sığırların Verimi. 2 Doğum Ağırlığı, Büyüme ve Yaşama Gücü Özellikleri. DOĞA, Türk Vet. ve Hayvancılık Dergisi, 17 : (3),193-200

Ayaşan T, Hızlı H, Asarkaya A, Coşkun MA 2016. Growth Performance and Survival Rate Traits in Holstein Calves. Turkish Journal of Agricultural and Natural Science, 3(3): 223-228.

Bakır G, Çetin M 2003. Reyhanlı Tarım İşletmesinde Yetiştirilen Siyah Alaca Sığırlarda Döl ve Süt Verim Özellikleri. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 27(1):173-180

Bülbüller Ş 2000. Van İline İthal Edilen Kültür Irkı Damızlık Sığırların Süt ve Döl verim Özellikleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 66 sy, Van.

Ertuğrul O, Ünal N, Azeroğlu F, Kaya O 1998. Açıkta ve Bireysel Kulübelerde Barındırılan Buzağılarda Büyüme ve Yaşama Gücü. TÜBİTAK VHAG Proje No. 1174: 1-57.

Erdoğdu Tatar G 2015. Irklarımızı Tanıyalım Holstein-Siyah Alaca. Türkiye Damızlık Sığır Yetiştirici Merkez Birliği, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Dergisi Mart-Nisan : 42-43, http://www.dsymb.org.tr/2015 martnisan/2015martnisan.html, (2015, Mart).

Işık UE 2006. Antalya’da Siyah Alaca Irkı İneklerin Damızlıkta Kalma Süresi ve Sürüden Çıkma Nedenleri Üzerine Bir Araştırma. Akdeniz Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 96 sy, Antalya.

Karakaş E 2002. Bursa-Yenişehir İlçesinde Yetiştirilen Holştayn Buzağıların Doğum Ağırlığı Sütten Kesim Yaşı, Süt Tüketimleri ve Yaşama Güçleri. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 21(1-2-3):77-81

Kaygısız A 1997. Siyah Alaca Sığırların Kahramanmaraş Tarım İşletme Şartlarındaki Verim Özellikleri. Tarım Bilimleri Dergisi, 3(2):9-22

Koçak S, Tekerli M, Özbeyaz C, Demirhan İ 2008. Lalahan Merkez Hayvancılık Araştırma Enstitüsün'de yetiştirilen Holştayn, Esmer ve Simental Sığırlarda Bazı Verim Özellikleri. Lalahan Hayvancılık Araştırma Enst. Dergisi, 48(2):51-57

Koçak S, Tekerli M, Özbeyaz C, Yüceer B 2007. Holştayn Buzağılarda Genetik ve Çevresel Faktörlerin Doğum Ağırlığı ve Yaşama Gücü Üzerine Etkileri. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 31(4):241-246.

Moussavi AH 2008. Days in Milk at Culling in Holstein Dairy Cows. Journal of Animal and Veterinary Advances, 7(1) : 89-93.

Özçakır A, Bakır G 2003. Tahirova Tarım İşletmesinde Yetiştirilen Siyah Alaca Sığırların Döl ve Süt Verim Özellikleri 2. Döl Verim Özellikleri. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 34(3):223-228.

Sehar Ö, Özbeyaz C 2005. Orta Anadoludaki Bir İşletmede Holştayn Irkı Sığırlarda Bazı Verim Özellikleri. Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, 45(1):9-16.

Smith JM, Ely LO, Chapa AM 2000. Effect of region, Herd Size and Milk Production on Reason Cows leave the Herd. Journal of Dairy Sci., 83:2980-2987.

Tüzemen N, Akbulut Ö, Özhan M 1997. Esmer ve Siyah Alaca sığırların Erzurum Koşullarında Büyüme ve Gelişme Özelliklerinin Karşılaştırılması. TÜBİTAK VHAG Proje No. 876: 1-64.

Url, 2016a. Breeds of Livestock - Holstein Cattle. http://www.ansi.okstate.edu/breeds/cattle/holstein. (2016, Eylül)

Url, 2016b. Devlet Destekli Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası Tarife ve Talimatlar. http://www.tarsim.gov.tr/trsmWeb/dokumanGoster.doc?_id_=32454

Url, 2016c. Türkiye İstatistik Kurumu, Hayvansal Üretim İstatistikleri, http://tuikapp.tuik.gov.tr/ hayvancilikapp/ hayvancilik.zul, (2016, Eylül).

Url, 2016d. Küpe İle Büyükbaş Hayvan Sorgulama. https://www.turkiye.gov.tr/gtvh-kupe-ile-buyukbas-hayvan-sorgulama

Yaylak E 2003. Siyah Alaca İneklerde Sürüden Çıkarılma Nedenleri, Sürü Ömrü ve Damızlıkta Yararlanma Süresi. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 16(2):179-185