Aşağı Seyhan Ovası Sulama Alanında Yağmurlama ve Damla Sulama Yöntemi ile Sulanan Alanların Değerlendirilmesi

Hasan DEĞİRMENCİ, Çağatay TANRIVERDİ, Fırat ARSLAN
3.225 549

Öz


Son yıllarda su kıtlığı ve iklim değişikliği en önemli konulardan biridir. Sanayi ve evsel su ihtiyacının her geçen gün artması tarımda kullanılan suyun etkin kullanımını zorunlu kılmaktadır. Su yetersizliğinin görüldüğü sulama şebekelerinde her geçen gün su tasarrufu sağlayan yağmurlama ve damla sulama yöntemlerinin uygulama alanları artmaktadır.

Bu çalışmada Aşağı Seyhan ovasında yer alan 22 sulama birliğinin 2010-2015 yılları arasındaki yağmurlama ve damla sulama yöntemi ile sulanan alanlar, Yağmurlama Sulama Alanı Oranı (YSAO, %), Damla Sulama Alanı Oranı (DSAO, %), göstergeleri ile değerlendirilmiştir. Değerlendirmede yağmurlama ve damla Alanı Oranları ile sulama birlikleri arasındaki benzerlikleri belirlemek için hiyerarşik çok değişkenli kümeleme analizi (Ward metodu) uygulanmıştır. Değerlendirme sonucunda sulama birliklerinin 3 küme oluşturduğu ve her geçen gün yağmurlama ve damla sulama alanlarının artığı görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yağmurlama sulama Yöntemi, Damla Sulama Yöntemi, Sulama Birlikleri, Aşağı Seyhan Ovası

 

Assesment of Irrigated Areas by Sprinkler and Drip Irrigation Methods in Lower Seyhan Plain

 

ABSTRACT: In recent years, water shortage and climate change are one of the main subjects. The increasing demand of both industrial and domestic water day by day requires efficient usage of agricultural water. Use of drip and sprinkler irrigation systems are increasing in water insufficient areas.

In this study, areas irrigated by sprinkler and drip irrigation by 22 water usage associations in Lower Seyhan Plain are evaluated by Sprinkler Irrigation Area Ratio (SIAR, %) and Drip Irrigation Area Ratio (DIAR, %) indicators in 2014-2015. To evaluate and to detect similarities between areas of sprinkler irrigation and drip irrigation rations and water user associations, Hierarchical multivariate cluster analyses (Ward’s Method) was applied. It was concluded that, the water user associations fell into three groups and drip and sprinkler irrigation systems using areas are increasing day by day.

Key Words: Sprinkler Irrigation Method, Drip Irrigation Method, Water User Associations, Lower Seyhan Plain 


Tam metin:

PDF


Referanslar


TÜBİTAK, 2011. Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi. TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı. Aralık 2011, Ankara.

KB, 2014. Tarımda Su Kullanımının Etkinleştirilmesi Programı Eylem Planı. Onuncu Kalkınma Planı (2014 - 2018), Kalkınma Bakanlığı, Kasım 2014. Ankara.

DSİ, 2016. Tarım, Sulamanın Önemi. http://www.dsi.gov.tr/docs/hizmet-alanlari/tarim-sulama.pdf?sfvrsn=2 (Son erişim: 02.06.2016)

Barutçu, F., Bülbül R., Uyan, A., Tepeli, E., Çınar, M., Sarıtaş, H. 2013. Adana Tarımsal Sulama Altyapısının Analizi Sulamanın Sorunları ve Çözüm Önerileri. T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Adana Zirai Üretim İşletmesi Tarımsal Yayım ve Hizmet İçi Eğitim Merkezi Müdürlüğü Yayın No: 26, 2013, Adana

Kanber, R., Ünlü, M. 2008. Türkiye’de Sulama ve Drenaj Sorunları: Genel Bakış. 5. Dünya Su Forumu Bölgesel Hazırlık Süreci DSİ Yurtiçi Bölgesel Su Toplantıları Sulama-Drenaj Konferansı Bildiri Kitabı, S.1-45, 2008, Adana.

Kalaycı, Ş. 2009. SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Asil Yayın Dağıtım Ltd. Şti. Ankara.

Selek, B., Tunçok, K., Ercan, S. 2008. Mevcut ve Gelecekteki Sulama Projeleri Bakımından Seyhan Havzasının Değerlendirilmesi, Dünya Su Forumu Bölgesel Hazırlık Süreci DSİ Yurtiçi Bölgesel Su Toplantıları Sulama – Drenaj Konferansı Bildiri Kitabı, S.110-123, 2008, Adana.