Kahramanmaraş İlindeki Tekstil Firmalarının Dış Ticaret Yapısı

Sibel DOĞAROĞLU, Cuma AKBAY
2.791 500

Öz


Bu araştırmada Kahramanmaraş ilinde faaliyet gösteren tekstil firmalarının dış ticaret yapısı incelenerek mevcut yapının ortaya konulması yanında; işletmelerin dış ticaret yapısının büyüklüklerini doğrudan nasıl etkilediğinin, işletmelerin dış ticaret yapısı ve Kahramanmaraş ilinde tekstil firmalarında ithalat-ihracat işlemlerinin profesyonel durumunun, dış ticaret biriminin öneminin, dış ticarette ihtiyaç duyulan bilgilerin, işletmelerin geçmiş yıllarda dış ticarette karşılaşmış olduğu sorunların ve işletmelerin dış ticarette yetersiz olduğu konuların belirlenmesi amaçlanmıştır.

Çalışmanın ana materyalini, Kahramanmaraş ilinde faaliyet gösteren tekstil işletmelerinin yöneticileri ile yüz yüze yapılan kapsamlı anket çalışması oluşturmaktadır. Araştırma sonuçları, işletmelerin dış ticaret yaparken en çok mevzuat bilgisine ihtiyaçları olduğunu, mali kaynak yetersizliklerinden oluşan sıkıntıların işletmeler açısından önemli bir eksiklik olduğunu, dış ticaret bölümünde en çok sistemli ve ekip çalışmalarında etkin olan personel tercih ettiklerini göstermektedir. Ayrıca, geçmiş yıllarda dış ticarette yaşanan en önemli sorunların iç ve dış pazardaki vergi maliyetleri olduğu ve işletmelerin rekabet gücünü rakiplerine kıyasla güçlü pazarlama ve finansman yapısı sayesinde arttıracakları saptanmıştır. Bu çalışmanın ithalat-ihracat yapan işletmelere yardımcı olacağı düşünülmektedir.

Anahtar kelimeler: Kahramanmaraş, tekstil, ihracat, üretim, pazarlama

 

Foreign Trade Structure of Textile Firms in Kahramanmaras Province

 

ABSTRACT: In this research, with the addition of revealing the present framework by investigating the structure of foreign trades of textile firms in the city of Kahramanmaraş; it is also aimed to be determined that how the foreign trade structure of companies directly affect their size, the foreign trade structure of companies and the professional state of imports-exports operations of the textile firms in the city of Kahramanmaraş, importance of the foreign trade department, the information needed in foreign trade, the problems in foreign trade that companies faced in the previous years and  inefficiency of the companies regarding foreign trade.

The main material of the study is the comprehensive questionnaires that were made face to face with managers of textile companies in Kahramanmaras. Results indicate that companies mostly need regulation information during foreign trade transactions, problems due to financial resource deficiencies are important insufficiencies for companies and effective and systematic staff in team works is mostly chosen for foreign trade departments. Add to this, it is determined that the most important problems in foreign trade in the past years are taxation costs in the domestic and foreign market, and that the companies would increase their competitive capacity through powerful marketing and financing structure by comparison to their rivals. This research is thought to be helpful for the companies doing exports and imports.

Keywords: Kahramanmaras, textile, export, production, marketing


 


Tam metin:

PDF


Referanslar


Alıcı S 2007. Kahramanmaraş’ta Bulunan Küçük ve Orta Ölçekli (Kobi) Tekstil İşletmelerinde İstihdam ve İş Gücü Talebi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.

Çetin M, Ecevit E 2008. İhracatın Sürükleyici Gücü Olarak Tekstil Sektörü: Kahramanmaraş İli Örneği. Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. Makalesi, 2(15): 117-122-124.

DOĞAKA 2014. TR63 Bölgesi Mevcut Durum Analizi. “http://dogaka.gov.tr/Icerik/Dosya /www.dogaka.gov.tr_228_GK5M05RL_TR63_Bolgesinde_Sanayi_Sektoru.pdf” (Erişim Tarihi: 31.10.2016).

Doğan Öİ, Marangoz M, Topoyan M 2003. İşletmelerin İç ve Dış Pazarda Rekabet Gücünü Etkileyen Faktörler ve Bir Uygulama. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(5): 115-137.

Görücü V 2004. Bölgesel Kalkınmada Kahramanmaraş'ın İktisadi potansiyeli ve Gelişme Stratejileri. 1. Kahramanmaraş Sempozyumu, 6-8 Mayıs, Türkiye.

Kıyak H 2005. Türkiye’nin Dış Ticaret Yapısı ve Ortadoğu Ülkeleri ile Dış Ticaret İlişkileri. Marmara Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi.

KMTSO, 2003. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası.

Saruhan, H. 2010. Küreselleşme Sürecinin Gelişmekte Olan Ülkelerin Dış Ticaret Yapısı Üzerine Etkileri(Türkiye Örneği). Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 56 s.

Yılanlıoğlu Z 2008. Türkiye’nin Dış Ticaretinin Yapısal Dönüşümü(1980-2007). Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.