Kahramanmaraş Ormanlarının Orman Ekosistemleri İzleme Programı Kapsamında İrdelenmesi

Fatih SİVRİKAYA, Yunus AKGÜN
2.531 346

Öz


1985 yılında Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) bir araya gelerek “Hava Kirliliğinin Ormanlar Üzerindeki Etkilerinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Uluslararası İşbirliği Programı” nı kurmuştur. Bu program, hava kirliliği ve asit depolamanın etkilediği ekolojik şartların, ormanlar üzerinde ne tür olumsuz etkiler bıraktığına ya da ne tür değişimlere sebep olduğunun belirlenmesini, neden-sebep ilişkisine dayalı olarak ormanlarda meydana gelen değişimlerin karşılaştırılabilir verilerinin elde edilmesini amaçlamaktadır. Bu nedenle 16 x 16 km’lik grid ağına tekabül eden ormanlık alanlarda Daimi Gözlem Alanları (DGA) oluşturularak bu alanlarda 24 ağaç belirlenmekte ve her yıl bu ağaçlarda gerekli ölçümler yapılmaktadır.

Bu çalışmada, yukarıda sözü edilen program kapsamında, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğündeki DGA’larda 2008 ve 2013 yıllarını kapsayan 5 yıllık peryotta elde edilen çaplara bağlı çap artımı, göğüs yüzeyi artımı ve yıllık olarak ölçülen yaprak kayıp oranları incelenmiştir. 5 yıllık peryotta çap artışına bağlı olarak göğüs yüzeylerinde de artış meydana gelmiştir. Yaprak kayıp oranının artmasıyla göğüs yüzeyi artımının azaltığı tespit edilmiştir. Göğüs yüzeylerindeki artış genç meşcerelerde yaşlı meşcerelere göre daha fazla meydana gelmiştir. DGA’larda ölçülen bazı ağaçların çap değerlerinin 5 yıl önce ölçülen çap değerlerinden daha küçük olduğu belirlenmiştir.

 

Anahtar Kelimeler: Göğüs Yüzeyi, Orman İzleme, ICP Forests, Orman Sağlığı, Kahramanmaraş

 

Evaluating Forests in the city of Kahramanmaraş with Respect to Forest Ecosystem Monitoring Program

Abstract: In 1985, United Nations Economic Commission for Europe established “International Co-operative Programme (ICP) on Assessment and Monitoring of Air Pollution Effects on Forests”. This program aimed to determine the impacts of undesirable ecological conditions due to air pollution and acid storage on forests, investigate related alterations in forest ecosystems, and to obtain comparable data of these changes in forests based on cause-and-effect relationships. Thus, Permanent Monitoring Plots (PMP) in forested areas corresponding to systematic grid network of 16 x 16 km are established, 24 trees were selected in each plot, and required measurements were annually performed on these trees.

In this study, in the extent of above mentioned program, diameter increment, basal area increment, and annual leaf loss rates were examined based on dimeter data obtained from PMPs at Kahramanmaraş Regional Directorate of Forestry during a 5 year period, from 2008  to 2013. In this period, depending on diameter increment, basal area also increased. It was found that there is an inverse relationship between basal area increment and the leaf loss rate. Increase in the amount of basal area in young stands was greater than that of the older stands.

Key Words: Basal area, Forest Monitoring, ICP Forests, Forest Health, Kahramanmaraş


 


Tam metin:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.18016/ksujns.63781

Referanslar


Anonim, 2009. Orman Ekosistemlerinin İzlenmesi Seviye I-II Programları Tepe durumu Değerlendirmesinde Yöntemler Kıstaslar ile Uygulama ve Denetim Kılavuzları. OGM Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı, Ankara, 276 s.

Arslan. M., Aytar. F., Akgün. Y., Okutucu. H. 2011. Adana ve Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Pinus brutia Ten. Ormanlarında Orman Ekosistemleri İzleme Programı Üç Yıllık Sonuçları. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu. 26 -28 Ekim 2011. Kahramanmaraş.

DMİ, 2012. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş Meteoroloji İl Müdürlüğü, Kahramanmaraş Meteoroloji İstasyonu Verileri, Kahramanmaraş.

Dobbertin. M., Neumann. M. 2010. Tree Growth. Manual Part V. 29 pp. In: Manual on methods and criteria for harmonized sampling. assessment. monitoring and analysis of the effects of air pollution on forests. UNECE ICP Forests Programme Co-ordinating Centre. Hamburg. ISBN: 978-3-926301-03-1. (http://www.icpforests.org/Manual.htm).

Kanat, M., Alma, M.H., Sivrikaya, F. 2005. Effect of defoliation by Thaumetopoea pityocampa (Den. & Schiff.) (Lepidoptera: Thaumetopoeidae) on annual diameter increment of Pinus brutia Ten. in Turkey. Annals of Forest Science, 62(1):91–94.

OGM, 2013. Türkiye Ormanlarının Sağlık Durumu (2008-2012). Orman Genel Müdürlüğü. Ankara.

Sivrikaya. F., Bozali. N. 2012. Karbon Depolama Kapasitesinin Belirlenmesi: Türkoğlu Planlama Birimi Örneği. Bartın Orman Fakültesi Dergisi. Cilt: 14. Özel Sayı. 69-76

Tolunay D., Karabıyık B., Temerit A., 2011. Seviye 1 ve Seviye 2 Programı Genel Değerlendirme Toplantısı 08-10 Kasım 2011, Antalya

Tolunay, D., Öztürk, S., Gürlevik, N., Karakaş, A., Akkaş, M. E., Adıgüzel, U., Taşdemir, C., Aytar, F. 2013. Türkiye Ormanlarının Sağlık Durumu, TC Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, Ankara