Farklı Tuz Konsantrasyonlarının Bazı Tritikale Hatlarının Çimlenmesi Üzerine Etkileri

Ramazan DOĞAN, Emine BUDAKLI ÇARPICI
3.615 349

Öz


Bu araştırma, bazı tritikale hat ve çeşitlerinin çimlenme döneminde farklı tuz konsantrasyonlarına tepkilerinin belirlenmesi amacıyla laboratuvar koşullarında yürütülmüştür.  Denemede bitki materyali olarak Nörtingen, Eronga ve Karma-2000 tritikale çeşitleri ile C9, N X 2003-3, NX2002-2, N X 2003-12, N X E-3, 2003 X 2002-10 ve 2003 X 2002-8 tritikale hatları kullanılmıştır. Çalışmada beş farklı NaCl dozu (0, 50, 100, 150 ve 200 mM) ele alınmıştır. Araştırmada, tohumlarda 12. ve 24. saatlerdeki su alım oranları, çimlenme oranları, plumula uzunluğu, radikula uzunluğu, plumula ve radikula kuru ağılıkları gibi özellikler incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar tuz uygulamalarının incelenen tüm özellikleri olumsuz etkilediğini göstermiştir. Çeşit ve hatların tuz stresine tepkileri incelenen tüm özellikler bakımından farklı olmuştur. Çeşit/hat x tuz interaksiyonu ise sadece çimlenme yüzdesi ve plumula uzunluğu açısından önemli çıkmıştır. Araştırmada ele alınan hatlar arasında N X E-3 ve N X 2003-12 hatları çimlenme döneminde diğerlerine oranla tuz stresine toleranslı bulunmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Tritikale, hat, tuz konsantrasyonu, çimlenme dönemi

 

Effects of Different Salt Concentration on Germination of Some Triticale Lines

 ABSTRACT: This study was conducted to determine the responses of some triticale varieties and lines to salt stress at germination stage. Triticale varieties and lines Nörtingen, Eronga, Karma-2000, C9, N X 2003-3, NX2002-2, N X 2003-12, N X E-3, 2003 X 2002-10 and 2003 X 2002-8 were used as plant materials. Five different salt stress levels (0, 50, 100, 150 and 200 mM) were applied in this study. The parameter examined were water intake rate of seeds at 12 and 24 h.,  germination percentage, plumule length, radicle length, plumule and radicle dry weights. The results obtained indicated that salt treatments affected negatively all of the parameters examined. The responses of variety/lines to salt stress were different in respect of all parameters. Variety/lines x salt interactions were significant only for germination percentage and plumule length. N X E-3 and N X 2003-12 lines  responded to bemore resistant to salt stress than the other genotypes examined at germination stage.

Key Words: Triticale, line, salt concentration, germination stage


Tam metin:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.18016/ksujns.21576

Referanslar


Akbarimoghaddam, H., Galavi, M., Ghanbari A. Panjehkeh, N. 2011. Salinity Effects on Seed Germination and Seedling Growth of Bread Wheat Cultivars. Trakia Journal of Sciences. 9 (1): 43-50.

Akgün, I., Kara, K., Altındal, D. 2011. Effect of Salinity (NaCl) on Germination, Seedling Growth and Nutrient Uptake of Different Triticale Genotypes. Turkish J. Field Crops, 2011, 16(2): 225-232.

Atak, M., Kaya, M.D., Kaya, G., Kıllı, Y., Ciftci, C.Y. 2006. Effects of NaCl on the Germination,Seedling Growth and Water Uptake of Triticale. Turkish J. Agric. Foresty, 30: 39-47.

Bahrani, A., Hagh Joo, M. 2012. Response of Some Wheat (Triticum aestivum L.)Genotypes to Salinity at Germination and Early Seedling Growth Stages. World App. Sci. J., 16 (4): 599-609.

Baltacı, F., Can, D., Karaoğlu, A., Tantur, A. 2004. Tuzluluk, Nedenleri ve Çevresel Etkileri, Sulanan Alanlarda Tuzluluk Yönetimi Sempozyumu, 20-21 Mayıs, Ankara, s:185-190.

Basalah, M. O. 1991. Effect of Soaking on Seed Germination and Growth of Sequash (Cucurbita pepo L) Seeding. Arab Gulf J Scient Res. 9:87-97.

Hasegawa, P.M, Bressan, R.A., Handa, A.V. 1986. Cellular Mechanism of Salinity Tolerance, Hort. Science, 21 (6), 1317-1324,

Kara, B., Akgün, İ., Altındal, D. 2011 Tritikale Genotiplerinde Çimlenme ve Fide Gelişimi Üzerine Tuzluluğun (NaCl) Etkisi. Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Derg., 25 (1): 1-9.

Kaymakanova, M. 2009. Effect of Salinity on Germination and Seed Physiology in Bean (Phaseolus vulgaris L.). Biotechnol. & Biotechnol. EQ. 23/326-329.

Maas, E.V., Hoffman, .J. 1977. Crop Salt Tolerance - Current Assessment. Journal of the Irrigation and Drainage Division. 103(2):115-134.

Moud, A. M., Maghsoudi, K. 2008. Salt Stress Effects on Respiration and Growth of Germinated Seeds of Different Wheat (Triticum aestivum L.) Cultivars World Journal of Agricultural Sciences 4 (3): 351-358.

Özkaldı, A., Boz, B., Yazıcı, V. 2004. GAP’ta Drenaj Sorunları ve Çözüm Önerileri. Sulanan Alanlarda Tuzluluk Yönetimi Sempozyumu, 20-21 Mayıs, Ankara s: 97-105.

Rehman, S., Harris, P.J.C., Bourne, W.F., Wilkin, J.. 1996. The Effect of Sodium Chloride on Germination and the Potassium and Calcium Content of Acacies Seeds. Seed Sci. Technol., 25: 45-57