Toprakta Ağır Metal Gideriminde Solucanların Kullanımı

Emine Erman KARA, Berrak TACİROĞLU, Tufan SAK
4.803 1.244

Öz


Ağır metal kirliliği, toprakta oluşan kirlilikler arasında en zor giderilen kirliliklerden birisidir. Ağır metaller toprağa oluşum sırasında ana materyalin yapısında bulunmaları nedeni ile geçebildikleri gibi maden, endüstri ve tarımda kullanılan kimyasal maddeler gibi çeşitli kirleticiler ile de toprağa ulaşabilmektedirler.Toprakta bulunan ağr metallerin yüksek konsantrasyonları toprak ekosisteminde bulunan canlılara toksik etki yapmaları yanında, toprakta biyolojik ve biyokimyasal reaksiyonları etkileyerek/engelleyerek toprak özelliklerinde bozulmaya da neden olabilmektedirler. Bu durum besin elementi döngüsünde aksamalar ya da bozulmalar olarak ortaya çıkabilmektedir. Ağır metaller yer altı sularına sızdığı takdirde temiz su kaynaklarını da kirletebilmektedir. Ağır metaller toprak ekosistemindeki etkisi yanında, gıda zinciri ile insana ulaştıklarında birikim etkisi nedeni ile akut veya kronik hastalıklara neden olabilmektedirler. Açıklanan zararları nedeni ile toprakta ağır metal konsantrasyonunun kritik düzey üzerinde bulunması istenmez. Bahsedilen etkiler ile birlikte; toprakta biyolojik canlılığın devamı, toprak sağlığının ve kalitesinin korunması, tarımsal sürdürülebilirliğin devamı için toprakta oluşan ağır metal kirliliğinin bertaraf edilmesi gerekmektedir. Toprakta ağır metal kirliliğini bertaraf etmek için; izolasyon-immobilizasyon, mekanik ayırma, pirometalurjik, elektrokinetik, toprağı yerinde (in-situ) temizleme, toprak yıkama ve biyoremediasyon teknolojileri kullanılmaktadır. Derleme olarak hazırlanan bu çalışmada biyoremediasyon tekniklerinde kullanılan topraksolucanlarının topraktan ağır metal giderimi ile ilgili yapılan araştırma sonuçları konusunda bilgi verilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Toprak kirliliği, ağır metal, solucan, giderim, biyoremediasyon

 

Using Earthworms to Remove Heavy Metal in Soil

 

ABSTRACT: Heavy metal pollution in soil is one of the hardest removable pollution among the pollutions occuring in soil. Heavy metals, such as exist able to switch within the main material building during the formation of the soil, with various pollutants such as chemicals used in mine, industry and agriculture can reach to the soil. High concentration of heavy metals in the soil could be toxic to soil ecosystem, could cause deterioration of soil properties by blocking biological and biochemical reactions in soil. This situation can occur as disruptions and deteriorations in nutrients cycle. Heavy metals can also contaminate clean water sources in ground if the groundwater is leaked. Besides the effect of heavy metals in soil can cause acute or chronic diseases in food chain due to accumulation effects on human. Because of negative effects described aboved, the the levels greater than critical level of concentration of heavy metals in the soil is not disirable. With mentioned effects; heavy metal contamination in soil needs to be removed to continue viability of biological, to preserve soil health and quality and to continue agricultural sustainability. To eliminate the heavy metal pollution in the soil; insulation-immobilization, mechanical separation, pyro metallurgical, electro kinetic, soil in place cleaning, soil washing and bioremediation Technologies are used. in this rewieve study the results of researches about the earthworms were used in bioremediation techniques for heavy metal removal.

Keywords: Soil pollution, heavy metal, earthworm, removal, bioremediation


Tam metin:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.18016/ksujns.20423

Referanslar


Okcu, M., Tozlu, E., Kumlay, A.M., Pehluvan, M., “Ağır metallerin bitkiler üzerine etkileri”, Alınteri Zirai Bilimler Dergisi, 17, 14-26, 2009.

Çağlarırmak, N., Hepçimen, A.Z., “Ağır metal toprak kirliliğinin gıda zinciri ve insan sağlığına etkisi”, Akademik Gıda Bilimi ve Teknolojisi Dergisi, 8(2), 31-35, 2010.

Vural, H., “Ağır metal iyonlarının gıdalarda oluşturduğu kirlilikler”, Çevre Dergisi, 8, 3-8, 1993.

Çobanoğlu, Z., Güler, Ç., “Toprak kirliliği”, Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi, 40, 1997.

Öktüren Asri, F., Sönmez, S., “Ağır metal toksisitesinin bitki metabolizması üzerine etkileri”, Derim, 23 (2), 36-45, 2006.

Vanlı, Ö. ve M. Yazgan, “Ağır metallerle kirlenmiş toprakların temizlenmesinde fitoremediasyon tekniği”, http://www.tarimsal.com.

Kocaer, F.O., Başkaya, S.H., “Metallerle kirlenmiş toprakların temizlenmesinde uygulanan teknolojiler”, Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 8(1), 121-131, 2003.

Ceyhan, N., Esmeray, E., “Petrol kirliliği ve biyoremediasyon”, Türk Bilimsel Derleme Dergisi, 5(1), 95-101, 2012.

Dindar, E., Topaç Şağban, F.O., Başkaya, H.S., “Kirlenmiş toprakların biyoremediasyon ile ıslahı”, Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 15(2), 123-137, 2010.

Dindar, E., “Arıtma çamuru verilen tarım topraklarında solucan aktivitesinin azot formlarına ve toprak enzim aktivitelerine etkisi”, Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Bursa, 2008.

Bellitürk, K., “Trakya Bölgesi’nde tarımda yeni yaklaşımlar: solucan gübresi (Vermikompost) uygulamaları”,2013.

Hepşen Türkay, F.Ş., Fındık zurufu ve arıtma çamurunun solucanlar ile kompostlanması ve elde edilen vermikompostun sera ve tarla koşullarında toprakların biyolojik özelliklerinde meydana getirdiği etkilerin belirlenmesi, Doktora Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Samsun, 2010.

Azizi, A.B., Lim, M.P.M., Noo, Z.M., Abdullah, N., “Vermiremoval of heavy metal in sewage sludge by utilising Lumbricus rubellus”, Ecotoxicology and Environmental Safety, 90, 13–20, 2013.

Suthar, S., Sajwan, P., Kumar, K., “Vermiremediation of heavy metals in wastewater sludge from paper and pulp industry using earthworm Eisenia fetida”, Ecotoxicology and Environmental Safety, 109, 177–184, 2014.

Li, L., Xu, Z., Wu, J., Tian, G., “Bioaccumulation of heavy metals in the earthworm Eisenia fetida in relation to bioavailable metal concentrations in pig manure”, Bioresource Technology, 101, 3430–3436, 2010.

Liu, F., Zhu, P., Xue, J., “Comparative study on physical and chemical characteristics of sludge vermicomposted by Eisenia fetida”, Procedia Environmental Sciences, 16, 418 – 423, 2012.

Sezgin, N., “Endüstriyel arıtma çamurlarından ağır metal gideriminin incelenmesi”, Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 2012.

Pattnaik, S., Reddy, M.V., “Remediation of heavy metals from urban waste by vermicomposting using earthworms: Eudrilus eugeniae, Eisenia fetida and Perionyx excavates”, International Journal of Environment and Waste Management, Vol 10, Nos 2/3, 2012.

Url1,https://www.teachengineering.org/view_lesson.php?url=collection/cub_/lessons/cub_bio/cub_bio_lesson06.xml

Shaymaa, M., Ahmed, H., Norli, I., Morad, N., Mahamad Hakimi, I., “Removal of aluminium, lead and nickel from ındustrial sludge via vermicomposting process”, World Applied Sciences Journal ,10(11), 1296-1305, 2010.

Wuana, R.A., Okieimen, E.F., “Heavy Metals in Contaminated Soils: A Review of Sources, Chemistry, Risks and Best Available Strategies for Remediation”, International Scholarly Research Network ISRN Ecology, 402647, 20, 2011.

Paggio, L. Vrscaj, B., Hepperle, E., Schulın R., Ajmone Marsan, F., “Introducing a method of human health risk evaluation for planning and soil quality management of heavy metal-polluted soils—An example from Grugliasco (Italy)” , Landscape and Urban Planning, 88, 64-72, 2008.

Pelfrene, A., Detriche, S., Douay, F., “Combining spatial distribution with oral bioaccessibility of metals in smelter-impacted soils: implications for human health risk assessment” Environ Geochem Health, 37, 49–62, 2015.

Zhan-Jun Xue, Shu-Qing Liu, Yan-Ling Liu, Yong-Lu Yan, “ Health risk assessment of heavy metals for edible parts of vegetables grown in sewage-irrigated soils in suburbs of Baoding City, China”, Environ Monit Assess, 184, 3503–3513, 2012.

Tandy, S., Healey, J.R., Nason, M.A., Williamson, J.C., Jones, D.L., “Remediation of metal polluted mine soil with compost: Co-composting versus incorporation”, Environmental Pollution, 157, 690–697, 2009.