Ziraat Fakültesi Öğrencilerinin Öğrenim Başarısını Etkileyen Faktörler : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Örneği

Hasan Burak AĞIR, Halil İbrahim YILMAZ, Cuma AKBAY
2.344 318

Öz


Son yıllarda öğrencilerin akademik başarılarını araştırmaya yönelik çalışmalar yapılması önem kazanmıştır. Bu çalışma, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencilerinin başarı performanslarını etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın ana materyalini, 2013-2014 eğitim öğretim yılında toplam 306 Ziraat Fakültesi öğrencisiyle yapılan anket çalışmasından elde edilen veriler oluşturmaktadır. Araştırmada öğrencilerin başarı performanslarını etkileyen faktörler, tanımlayıcı istatistikler ve çok değişkenli bir istatistiksel analiz yöntemi olan logistik regresyon analizi kullanılarak ortaya konulmuştur. Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin başarı performanslarını etkileyen faktörler cinsiyet, mezun olunan lise türü, daha önce bitirilen eğitim programı ve anne eğitim durumu olarak belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Öğrenci başarı performansı, Ziraat Fakültesi, Kahramanmaraş

 

Determination of Factors Affecting Students Learning Achievement:

An Example of Kahramanmaras Sutcu Imam University

 ABSTRACT: In recent years, research about the academic achievement of students become important. In this study, the factors affecting student achievement performance in the Faculty of Agriculture of Kahramanmaraş Sütçü İmam University was determined. The main material of this study was interviews obtained from a total of 306 students of Faculty of Agriculture in 2013-2014 academic year. In this study, the factors affecting the performance of student’s achievement was presented by using descriptive statistics and logistic regression which is a multivariate statistical analysis. According to the results, the factors affecting student’s achievement performance were gender, graduated high school, educational programs that graduated previously and the education level of their mothers.

Keywords: Student achievement performance, Faculty of Agriculture, Kahramanmaraş


Tam metin:

PDF


Referanslar


Akbıyık, C., Seferoğlu, S. S. 2002. Eleştirel Düşünme Eğilimleri ve Akademik Başarı. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(32), 90-99.

Batumlu, D.Z., Erden, M. 2007. Yıldız Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Hazırlık Öğrencilerinin Yabancı Dil Kaygıları ile İngilizce Başarıları Arasındaki İlişki. Eğitimde Kuram ve Uygulama Dergisi, 3 (1): 24-38.

Busato, V.V.,Prins, F.J., Elshout, J.J., Hamaker, C. 2000. Intellectualability, learningstyle, personality, achievement motivation and academic success of psychology students in higher education. Personality and Individual Differences, 29: 1057-1068.

Carter, V.,Good, E. 1973. Dictionary of Education. 4. Baskı. New York: McGraw Hill Book Company.

Dam, H. 2009. Öğrencilerin Akademik Başarısı Ve Bunun Öğrencinin Öğrenmeye Katılımı, Fakülte ve Arkadaş İlişkileriyle Bağlantısı. Dilbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 4(IX): 179-195.

Gujarati, D. N. 1995. Basic econometrics. Third edition, Mc Graw-Hill, USA.

Gülcan, Y.,Kuştepeli, Y., Aldemir, C. 2002. Yüksek Öğretimde Öğrenci Doyumu: Kuramsal Bir Çerçeve ve Görgül Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, 7(1): 99-114.

Gürsakal, S. 2012. Pisa 2009 Öğrenci Başarı Düzeylerini Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(1):441-452

Ulaş, Ö., 2013. Hacettepe Üniversitesi Öğrencilerinin Başarısızlık Nedenleri, (www.pdrmer.hacettepe. edu.tr /dosyalar/PDRMER_BAB-Proje_Metin.pdf)

Keser, İ., Sarıbay, E. 2007. İzmir’deki Özel ve Devlet Üniversitelerindeki Öğrencilerin Başarılarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi ve Karşılaştırılması. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18: 39-48.

McCaslin, M.,Hickey, D., T. 2001. Self-regulated Learning and Academic Achievement: A Vygotskian View. In B. J. Zim¬merman& D. H. Schunk (Eds.), Self-regulated Learning and Academic Achievement: Theoretical Perspectivess. 227-252,Mahwah, NJ: Erlbaum.

Memduhoğlu, H. B., Tanhan, F. 2013. Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Örgütsel Faktörler Ölçeğinin Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması. YYU Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1): 106-124

Özen, Y. 2011. Sosyal Bilgiler Eğitimi Öğretmenliği Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri ve bunların çeşitli değişkenlerle ilişkisi (Erzincan Üniversitesi örneği). Akademik Bakış Dergisi, 24 (2):1-20.

Palaz, S., Boz, İ. 2008. Üniversite Mezunu Yetişkinlerin Farklı Organizasyonlarda Gönüllü Hizmet Vermesi Etkileyen Faktörler, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(19):95-106

Paswan, A.K.,Young, J.A. 2002. Student Evaluation of Instructor: An Omological Investigation Using Structural Equation Modeling. Journal of Marketing Education, 24: 193-202.

Patır, S., Yıldız, M.S. 2008. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğrencilerinin Sayısal Derslerdeki Başarısızlık Nedenleri ve Çözüm Önerileri. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 13(1):293-315

Seven, M. A., Engin, A. O. 2008. Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12 (2): 189-212

Sezgin, A., 2010. Çiftçilerin tarımsal yayımın finansmanına katılma isteklerini etkileyen faktörlerin analizi: Erzurum İli örneği. Tarım Bilimleri Dergisi, 16: 116-122, Ankara.

Topçu, Y., Uzundumlu, A., S. 2012. Yüksek Öğretimde Öğrencilerin Başarısızlığına Etki Eden Faktörlerin Analizi. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Ek A: 51-58

Yaşar, M., Balkıs, M. 2003. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Yaz Okuluna Kayıt Yaptıran Öğrencilerin Başarısızlık Nedenlerinin İncelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1):130-165

Zimmerman, B., J. 1990. Self-regulated Learning And Aca¬demic Achievement: An overview. Educational Psychologist, 25 (1): 3-17.

Zimmerman, B., J. 1994. Dimensions of Academicself-regulation: A Conceptual Framework For Education. In D. H. Schunk& B. J. Zimmerman (Eds.), Self-regulation of learning and per¬formance: Issues and educational applications (pp. 3-19), New Jersey: Erlbaum.

Zimmerman, B., J. 2001. Theories of Self-regulated Learning And Academic Achievement: An Overview and Analysis. In B. J.

Zimmerman& D. H. Schunk (Eds.), Self-regulated learning and academic achievement: Theoretical perspectives(pp. 1-38), New Jersey: Erlbaum.

Winne, P. H. 2001. Self-regulated Learning Viewed From Mod¬els of Information Processing. In B. J. Zimmerman& D. H. Schunk (Eds.), Self-regulated learning and academic achievement: Theoretical perspectives(pp. 153-190). New Jersey, Erlbaum.