Elma Üretiminde Pazarlama Etkinliğinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma: Isparta Senirkent İlçesi Örneği

Esra ERDOĞAN, Hakan ADANACIOĞLU, Murside Cagla ORMECI KART
3.007 394

Öz


Türkiye’nin birçok bölgesinde ekonomik anlamda yetiştiriciliği yapılan elmanın eski bir kültür bitkisi olması nedeniyle elma üretiminde pazarlama etkinliğinin belirlenmesi önem taşımaktadır. Bu çalışmada hem dolaylı hem de doğrudan pazarlama kanallarında elma üreticilerinin pazarlama  etkinlikleri karşılaştırılmalı olarak incelenmiştir. Bunun yanında çalışmada, üreticilerin pazarlama etkinliğini geliştirmek için kullanılan pazarlama stratejilerine yönelik bazı öneriler getirilmiştir. Bu çalışmanın ana materyalini, Isparta ilinin Senirkent ilçesindeki 88 elma üreticisinden anket yoluyla elde edilen veriler oluşturmaktadır. Pazarlama etkinliği, en genel anlamıyla, pazar çıktısının pazar girdisine oranı olarak tanımlanmakta olup, bu orandaki artış etkinlikte iyileşme olduğunu göstermektedir. Çalışmada elma üreticilerinin etkinliği belirlenirken, Acharya’nın modifiye edilmiş pazarlama etkinliği indeksi formülünden yararlanılmıştır. Pazarlama etkinliği indeksi katsayısının 1’den büyük olması üreticilerin pazarlamada etkin olduğunu göstermektedir. Bu çalışmada pazarlama etkinliği indeksi 0.24 olarak hesaplanmıştır. Pazarlama etkinliği indeksinin 1’den küçük çıkması, elma üreticilerinin kullandığı pazarlama kanallarının etkin olmadığını ortaya koymaktadır. Diğer yandan, üreticilerin doğrudan pazarlama kanallarını kullanması durumunda pazarlama etkinliği indeksinin 3.72’ye yükseldiği görülmektedir. Elma üreticilerinin pazarlama etkinliğini artırması için doğrudan pazarlama seçeneklerini de tercih etmelerini sağlamak önemli görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: pazarlama etkinliği, pazarlama, elma, Isparta

 

A Study on Determination of Marketing Efficiency of Apple Growing: A Case Study of Senirkent District, Isparta

 

Abstract : It is important to identify the marketing efficiency of apple production due to being an old commercially cultural plant growing in many regions of Turkey. In this study direct and indirect marketing channels in terms of the marketing efficiency of apple growers were compared. Additionally some suggestions were made regarding to the marketing strategies for farmers to develop further their marketing efficiency.

 The main material of this study was consisted data from 88 apple growers through survey in Senirkent District of Isparta Province. Marketing efficiency is the ratio of marketing input and marketing output in the most general sense; an increase in this ratio sigmals an improvement in efficiency. In the study Acharya’s modified marketing efficiency index formula was used to calculate apple producers’ efficieny. If marketing efficiency index is greater than 1indicates that producer are effective in marketing. the study marketing efficiency index in this study was calculated as 0.24. when the marketing efficiency index was lower than 1; it would indicate that apple producers were using unefficient marketing channels. On the other hand, if the producers used direct marketing channel, the marketing efficiency index increased to 3.72. It is important to get producer to choose direct marketing options for increasing marketing efficiency of apple producers.

Key Words: Marketing efficiency, marketing, apple, Isparta


Tam metin:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.18016/ksujns.03353

Referanslar


Adanacıoğlu, H. 2014. Tarımsal Üretimde Doğrudan Pazarlama Kavramı ve Pazarlama Etkinliği Açısından Dolaylı Pazarlama Karşılaştırılmalı Analizi: İzmir İli Urla İlçesi Balıklıova Köyü Örneği. XI. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 3-5 Eylül, Samsun.

Aksoy, S. 1984. Tarım Hukuku. Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Yayın No: 907, Ankara.

Altın, Ö. 2006. Tokat İli Merkez İlçede Vişne Yetiştiriciliği Yapan Tarım İşletmelerinin Ekonomik Analizi, Üretim ve Pazarlama Sorunları. GOP Fen Bil. Enst., Tarım Ekonomisi ABD, Yüksek Lisans Tezi, 123s.

Dastagiri, M.B., Ganesh Kumar, B., Hanumanthaiah, C.V., Paramsivam, P., Sidhu, R.S., Sudha, M., Mandal, S., Singh, B., Chand, K, 2010. Estimation of Marketing Efficiency of Horticultural Commodities under Different Supply Chains in India. National Centre for Agricultural Economics and Policy Research Project Report, New Delhi.

Demircan, V., Yılmaz, H., Binici, T., 2005. Isparta İlinde Elma Üretim Maliyeti ve Gelirinin Belirlenmesi. Tarım Ekonomisi Dergisi, 11(2):71-80.

Esengün, K. 1990. Tokat İlinde Meyve Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerin Ekonomik Durumu ve İşletme Sonuçlarını Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma. EÜ Fen Bil. Enst., Tarım Ekonomisi ABD, Doktora Tezi, 256 s.

Esengün, K., Akay, M. 1998. Tokat İli Artova Bölgesi Tarım İşletmelerinin Yapısal Analizi ve Faaliyet Sonuçları. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Yayın No: 24, Tokat.

Hassan, K., 2013. Improving the Marketing System Performance of Fruits and Vegetables in Bangladesh. Workshop on ‘Research to Inform Food and Nutrition Security Policies’ 3- 4 of July 2013, Dhaka.

Hussein, S., K., Venkatram, R., Ashok, K.R. 2013. Marketing Margin and Pricing Efficiency Analysis of Tomato Production in Sudan. Research Journal of Economic & Business Studies, 2 (12):13-21.

İnan, İ.H. 2006. Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği. Trakya Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tekirdağ.

İnan, İ.H. 1994. Tarım Ekonomisi, Trakya Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Yayın No: 30, Tekirdağ.

Karagölge, C. 1995. Tarım Ekonomisi Temel İlkeleri, Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Yayın No: 324, Erzurum.

Longwe, A., Magisoni, J.h:, Mloza-Banda, H.R., Singa, D.D., Ferguson, A. Snapp, S. 2010. Market Potential and Margins of Irrigated Beans: Cafe of Chingale Area Development Program in Southern Malawi, 4(1):9-11.

Miran, B. 2003. Temel İstatistik. Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, İzmir.

Murthy, D.S., Gajanana, T. M., Dakshinamoorthy, V. 2007. Marketing Losses and Their Impact on Marketing Margins: A Case Study of Banana in Karnataka. Agricultural Economics Research Review, 20: 47-60.

Murthy, D.S., Gajanana, T.M., Sudha, M., Dakshinamoorthy, V. 2009. Marketing and Post Harvet Losses in Fruits: Its Implications on Availability and Economy. Indian Journal of Agricultural Economics, 64(2): 259-275.

Newbold, P. 1995. Statistics for Business and Economics, Prentice-Hall, New Jersey

Oğuz, C., Kaçayır, F. 2009. Türkiye’de Elma Üretimi, Tüketimi, Pazar Yapısı ve Dış Ticareti Üzerine Bir Araştırma. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 2 (1):41-49.

TÜİK, 2015. Türkiye İstatistik Kurumu, Tarım İstatistiktikleri www.tuik.gov.tr