Türkiye’de Arazi Toplulaştırması Üzerine Yapılmış Akademik Çalışmaların Analizi

Tahsin BOZTOPRAK, Osman DEMİR, Yakup Emre ÇORUHLU
5.908 940

Öz


ÖZET: Bu çalışmanın amacı; arazi toplulaştırması konusunda yapılan akademik çalışmaların genel eğilimlerini ortaya çıkarmak ve bu konuda araştırma yapmayı düşünen araştırmacıların çalışmalarına ışık tutmaktır. Bu amaç doğrultusunda, 2000-2015 yılları arasında yayımlanan 92 akademik çalışma, içerik analiz yöntemiyle incelenmiştir. 92 akademik çalışmanın 11’i doktora tezi, 35’i yüksek lisans tezi ve 46’sı ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanan makalelerden oluşmaktadır. İçerik analiz yöntemiyle yayınların yıllara göre dağılımı, üniversitelere göre dağılımı, araştırmacıların mesleklerine göre dağılımı ve yayınların hangi konuları içerdiği incelenerek sınıflandırılmıştır. Sonuç olarak en fazla araştırılan konuların arazi toplulaştırmasının arazi parçalılığına, parsel sayısına ve ortalama parsel büyüklüğüne etkisi olduğu belirlenmiştir. Ayrıca ziraat mühendisi araştırmacılarının harita mühendisi araştırmacılarına göre daha fazla yayın yaptığı da belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Arazi Toplulaştırması, İçerik analizi, Lisansüstü tez, Makale

 

Analysis of the Academic Study on the Land Consolidation in Turkey

 

ABSTRACT: The aim of this study is to find out the main tendencies of academic studies on land consolidation and it is supposed to shed light on studies of researchers who think about studying on this field.  To accomplish this purpose, 92 academic studies published between 2000 and 2015 were examined by using content analysis method. These 92 academic studies are composed of 11 phd thesis, 35 master thesis and 46 articles, published on national/international magazines, all of these were prepared by Turkish researchers. With the help of content analysis method, distribution of issues by years, university, occupation of the researchers and topics was examined and categorized. As a conclusion, it was found out that effects of land consodilation on fragmentation of land, the number of parcels and average parcel size were the most investigated subjects. In addition to this it was determined that agricultural engineers who are researchers produced publications more than geomatic engineers as researchers.

Key Words: Land consolidation, content analysis, paper, master and phd 


Tam metin:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.18016/ksujns.74837

Referanslar


Akdeniz, H., 2003. Tarım Kesininin Kalkınmasında Bir Çözüm Olarak Arazı Toplulaştırması, Amme İdaresi Dergisi, 36 (4): 127-151.

Akdeniz, H., 2008. Toprak Koruma, Arazi Kullanımı ve Toplulaştırma, 2. Kadastro Kongresi, 21-24 Mayıs 2008, DSİ Konferans Salonu, Ankara.

Akkaya Aslan Ş.T., Arıcı İ., 2003. Bursa Karacabey Projesi Planlama Bilgilerinin ARTOP Arazi Toplulaştırma Bilgi Sistemi ile Analizi, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 17 (2): ss 111-124.

Akkaya Aslan, Ş. T., 2002. Arazi Toplulaştırmasında CBS Destekli Planlama Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi ve Planlama Verilerinin Analizi, Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı, Doktora Tezi.

Akkaya Aslan, Ş.T., Gündoğdu, K.S., M., Arıcı, İ., 2007. Some Metric İndices For the Assessment of Land Consolidation, Projects Pakistan Journial of Biological Sciences 10(9): p 1390-1397.

Akkaya Aslan, Ş.T., Gündoğdu, K.S., Yaslıoğlu, E., Kirmikil, M., Arıcı, İ., 2007. Personal, Physical and Socioeconomic Factors Affecting Farmers’ Adoption of Land Consolidation, Spanish Journal of Agricultural Research, 5(2): p 204-213.

Akkaya, S., 2004. Arazî Toplulaştırmasının Toplu Yağmurlama Sistemlerinin Projelenmesine ve İşletilmesine Etkileri, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı , Doktora Tezi.

Akşit, S., 2013. Arazi Toplulaştırması Üzerine Çiftçi Algısı: Yeşildere Örneği (Denizli), The Journal of Academic Social Science Studies, 6 (3): p 1-19.

Alkan, G., 2014. Türkiye’de Muhasebe Alanında Yapılan Lisansüstü Tez Çalışmaları Üzerine Bir Araştırma (1984-2012), Muhasebe ve Finansman Dergisi, 61: ss 41-52.

Altıntaş, G., 2006. Tokat İli Erbaa Ovasında Arazi Toplulaştırması Yapılmış Alanlardaki Tarım İşletmelerinin Ekonomik Analizi ve Optimum Üretim Planlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, Doktora Tezi.

Arslan, H., Tunca, E., 2013. Effect of Land Consolidation on the Performance of İrrigation Projects, Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 28 (3): p126-133.

Ayrancı, Y., 2000. Using the Parcel Transposition Ratio (Pyo) in the Evaluation of Land Consolidation Projects, Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 24(6): p745-749.

Banger, G., Şişman A., 2001. Kırsal Alan Düzenlemelerinde Yöneylem Araştırması Tekniklerinin Uygulanması, HKMO Dergisi, 87: ss 82-98.

Bayramoğlu, Z., Oğuz C., 2004. Arazi Toplulaştırması Yapılmış Tarım Alanlarında Girdi Tasarrufu Üzerine Bir Araştırma: Çumra Küçükköy Örneği, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 18(34): ss 46-50.

Bilgin, C., 2014. Trakya Bölgesindeki Uygulanan Arazi Toplulaştırmasının Çiftçiler Üzerindeki Etkinliğinin İrdelenmesi, Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyosistem Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.

Boyraz, Z., Üstündağ, Ö., 2008. Kırsal Alanlarda Arazi Toplulaştırma Çalışmalarının Önemi, NWSA: Nature Sciences, 3 (3) (2008): ss 563-578.

Boztoprak, T., 2010. Arazi Toplulaştırma Çalışmasının Kültürteknik Özelliklerinin Sürdürülebilir Arazi Yönetimi Açısından İrdelenmesi: Kayseri Örneği, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Harita Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.

Boztoprak, T., 2015. Tapu ve Kadastrodan Kaynaklanan Bazı Sorunların Arazi Toplulaştırma Projesi Kapsamında Çözümüne Yönelik Öneriler, Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, C: 33, S: 2, ss 250-259.

Boztoprak, T., Demir, O., Çoruhlu, Y.E., 2015a. Tarımsal Arazilerin Düzenlenmesinde Kamulaştırma ile Arazi Toplulaştırması Yöntemlerinin Karşılaştırılması, Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, Kabul Edildi, Yayınlanmadı.

Boztoprak, T., Demir, O., Çoruhlu, Y.E., Nişancı, R., 2015b. Arazi Toplulaştırmasının Tarımsal İşletmelere Etkilerinin Araştırılması, Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim ve Teknoloji Dergisi, C:3, S:3, ss 1-11.

Bursalı, O., 2007. Arazi Toplulaştırma Projesi Yapılan Bir Köyde Yeşil Alan Ve Rekreasyonel Alan Planlaması (Malatya İli Yeşilyurt İlçesi Görgü Köyü Örneği), Çukurova ÜniversitesiFen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi..

Celebi, M., Sağlam, C., Duran, A., 2015. The Potentıal Contrıbutıon of Land Consolıdatıon to Prevent Wınd Erosıon In Turkey, Fresenıus Envıronmental Bulletın, 24 (2): p 429-437.

Çalışkan, A., Ünal, D., Ünal, H. B., 2005. Menemen Ovası Sulama Şebekesinin Arazi Toplulaştırması Öncesi ve Sonrası Durumunun Değerlendirilmesi, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi,42(2): ss 109-120.

Çay T., Çevik, H., 2009. Arazi Düzenleme Sonuçlarının Anketlerle Analizi, Selçuk Üniversitesi Mühendislik‐Mimarlık Fakültesi Dergisi, 24 (3): ss 11-18.

Çay, T., İşcan, F., 2011. Land Consolidation Software Algorithm for Agricultural Reform in Turkey, Asian Journal of Rural Development, 1 (1): p 70-86.

Çelebi, M., 2010. Toplulaştırmanın Karaman İlinde Sulama ve Diğer Tarımsal Faaliyetlerin Verimliliği Üzerinde Etkileri, Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 3 (2): ss 1-6.

Çelik, Y., 2000. "Şanlıurfa İli Harran Ovasında Arazi Toplulaştırması Yapılmış Alanlarda Sulu Tarım Yapan ve Yapmayan Tarım İşletmelerinin Optimum Üretim Planlarının Tespiti Üzerine Bir Araştırma." Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, Doktora Tezi.

Çevik, H., 2010. Arazi Düzenleme Sonuçlarının Anketlerle Analizi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Harita Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.

Çiçek, D., Kozak, N., 2012. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi’nde Yayımlanan Hakem Denetimli Makalelerin Bibliyometrik Profili, Türk Kütüphaneciliği, 26 (4): ss 734-756.

Demirtaş, E.I., Sarı M. Sönmez N.K., Altuntaş, S., 2003. Arazi Toplulaştırmasında Kullanılan Toprak Derecelendirme Çalışmalarına Yeni Bir Yaklaşım, Derim, 20 (1): ss 19-26.

Demirtaş, E.I., Sarı M., 2003. Arazi Toplulaştırması, Derim , 20 (1): ss 48-58.

Dengiz, O., Şişman, A., Gülser, C., Şişman, Y., 2014. Arazi Toplulaştırmasında Kullanılan Arazi KaliteDerecelendirme Yöntemine Alternatif Yaklaşım, Toprak Su Dergisi, 3 (1): ss 59-69.

Dinçbilek, B., 2012. Arazi Toplulaştırmasının Toplu Yağmurlama Sulamada Sistem Planlaması Ve Maliyetine Etkisi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı, Doktora Tezi.

Doğru, M., Gençosman, T., Ataalkın, A. N., Şeker, F., 2012. Fen Bilimleri Eğitiminde Çalışılan Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin Analizi, Türk Fen Eğitimi Dergisi, 9(1): ss 49-64.

Durukan, S., 2005. Çanakkale Bölgesinde Arazi Toplulaştırma Uygulamaları Ve Kumkale Ovası Arazi Toplulaştırma Projesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi..

Ekinci, K., 2010. Arazi Toplulaştırması Konusunda Çiftçi Davranışlarının Belirlenmesi (Bafra Ovası Örneği), Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.

Eminoğlu, G., Çakmak, B., 2013. Burdur-Kemer-Elmacık Köyü Arazi Toplulaştırma Etkinliğinin Değerlendirilmesi, Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 5: ss 39-53.

Erdoğan, A., 2000. Adana-Yüreğir Ovası Sulama Sahası Yemişli Köyü Arazi Toplulaştırması Sonunda Oluşacak Ortalama Parsel Büyüklüğünün Belirlenmesi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Harita Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.

Eser, Ö., 2006. Gaziantep Nurdağı Gedikli Köyü Arazi Toplulaştırması Etkinliği, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi..

Eser, Ö., Uçan, K., 2012. Arazi Toplulaştırılması Etkinliğinin Belirlenmesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi., 15(2): ss 38-45.

Göçmen, B., 2004. Arazi Toplulaştırmasının Kırsal Görünüm Planlaması Ve Geliştrilmesindeki Yeri Ve Bursa-Osmangazi-Doğancı Köyü Örneği, Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi..

Gun, S., 2003. Legal State of Land Consolidation in Turkey and Problems in İmplementation, Pakistan Journal of Biological Sciences, 6 (15) pp 1380-1383.

Gülçubuk, B., 2013.Türkiye Tarımının Ekonomi-Politik ve Sosyolojik Nitelikleri Açısından Arazi Toplulaştırması, GTHB-Türktarım Dergisi,210: ss 16-21.

Güler, M., 2010. Simpson İndeksinin Toplulaştırma Çalışmalarında Kullanılma Olanağı Üzerine Araştırma, Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.

Gündoğdu, K.S., Akkaya Aslan, Ş.T., Arıcı, İ., 2003. Arazi Toplulaştırmasında Parsel Değer Sayılarının Coğrafi Bilgi Sistemi Kullanılarak Belirlenmesi, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 17(1): ss137-148.

Itır, O., 2013. Kayseri - Melikgazi - Sarımsaklı Köyü Arazi Toplulaştırma Projesi Ve Toplulaştırma Sonrasında Yol - Parsel Durumlarının Analizi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.

İnceyol, Y., 2000. Güneydoğu Anadolu Projeleri'nde (GAP) Yapılan Arazi Toplulaştırma Çalışmalarında Koordinasyon Ve Planlama Sorunları, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Harita Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.

İnceyol, Y., 2014. Arazi Düzenleme Çalışmalarında Genetik Algoritma Uygulaması,Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Harita Mühendisliği Anabilim Dalı, Doktora Tezi.

İnceyol, Y., Çay, T. 2001. Güneydoğu Anadolu Projeleri'nde (GAP) Yapılan Arazi Toplulaştırma Çalışmalarında Koordinasyon Sorunları, Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 16 (1): ss 34 – 40.

İşcan, F., 2003. Arazi Toplulaştırması Yazılımı İçin Algoritma Geliştirilmesi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Harita Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.

İşcan, F., 2009. Arazi Düzenleme Çalışmalarında Bulanık Mantık, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Harita Mühendisliği Anabilim Dalı, Doktora Tezi.

İşcan, F., 2010. The Effects of Different Land Reallocation Models Applied in Land Consolidation Projects on Parcel Transposition: Example of Karatepe Village, Turkey, Scientific Research and Essays, 5 (9): p 873-882.

Kanlı U., Gülçiçek, Ç., Göksu, V., Önder, N., Oktay, Ö., Eraslan, F., Eryılmaz, Al., Güneş, B., 2014. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongrelerindeki Fizik Eğitimi Çalışmalarının İçerik Analizi, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(2): ss 127-153 .

Kara, F., 2012. Arazi Toplulaştırma Çalışmalarında Yapay Zeka Uygulamalarının Kullanım Olanakları: Amasya İli Gümüşhacıköy İlçesi, Keçiköy Beldesi Uygulaması, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı,Yüksek Lisans Tezi.

Keskin, B., 2014. Arazi Toplulaştırmasında İstek Öncelikli Otomatik Dağıtım Modelinin Performans Değerlendirmesi, Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyosistem Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.

Keskin, K., 2000. Türkiye’de Arazi Toplulaştırmasında Değer Biçme Uygulamaları,Tarım Ekonomisi Dergisi, C:5 s:1, ss 48-60.

Kır, M., 2012. Sinop Boyabat Cemalettin Köyü Arazi Toplulaştırmasının Tarımsal Altyapı Hizmetleri Yönünden Değerlendirilmesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.

Kızılaslan, N., Almus S., 2000. Tokat-Zile-Güzelbeyli Beldesinde Uygulanan Arazi Toplulaştırmasında Benimsemeyi Etkileyen Sosyo-Ekonomik Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 17(1): ss 38-49.

Kızılok, N., 2009. Arazi Toplulaştırma Projelerinde Uydu Görüntü Verilerinin Kullanımı, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Harita Mühenddisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi..

Kirmikıl, M., Arıcı, İ., 2013. The use of Landscape Metrics to Assess Parcel Conditions Pre-And Post-Land Consolidation, Journal of Food, Agriculture & Environment 11 (2): p 985-989.

Kirmikıl, M., Arıcı, İ., 2014. Effects Of Land Consolidation At Application of Irrigation Projects On Rural Area, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 31 (3), ss 32-40.

Kirmikil, M., 2010. Sulama Proje Alanlarında Kırsal Alan Geliştirilmesi İçin Arazi Toplulaştırması Rolünün GIS Destekli Analizi, Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı, Doktora Tezi.

Kozak, N., 2000. Türkiye’ de Akademik Turizm Literatürünün Gelişim Süreci Üzerine Bir İnceleme, Doğu Akdeniz Üniversitesi Turizm Araştırmaları Dergisi, 1 (1), ss. 15-55.

Köse, T., 2009. Arazi Toplulaştırmasının Sulama Sistemlerine Etkisi (Manisa Salihli Sağ Sahil Sulama Alanı Örneği), Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.

Köseoğlu, M., 2002. Arazi Toplulaştırma Planlama Çalışmalarında Uzaktan Algılama Tekniklerinden Yararlanma Olanakları, Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi..

Köseoğlu, M., Gündoğdu, K.S., 2004. Arazi Toplulaştırma Planlama Çalışmalarında Uzaktan Algılama Tekniklerinden Yararlanma Olanakları, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 18 (1): ss 45-56.

Kuşlu, Y., 2004. Kuzgun Barajı Sulama Alanında Arazi Toplulaştırma Potansiyelinin Belirlenmesi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı, Doktora Tezi.

Kuşlu, Y., Yağanoğlu, A., 2007. Kuzgun Barajı Sulama Alanında Yapısal Durumun Belirlenmesi, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 38 (1): ss 71-81.

Küsek G., Deveci H.V., 2013. Ülkemizde arazi toplulaştırması, GTHB-Türktarım Dergisi, 210: ss 30-37.

Küzeci, N., 2008. Avrupa Birliği Üyelik Sürecinde Türkiye'deki Arazi Toplulaştırma Çalışmaları, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi..

Manavbaşı, İ.D., 2012. Sivas İli Ulaş İlçesi Karacalar Köyü Arazi Toplulaştırma Çalışması Ve Uygun Yağmurlama Sulama Sisteminin Projelenmesi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.

Oğuz, C., Bayramoğlu, Z., 2004. Konya İli Çumra İlçesinde Arazi Toplulaştırması Sonrası Farklı Parsel Genişliklerinin Birim Maliyetler Üzerine Etkisi; Küçükköy Örneği, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 18(34): ss 70-75.

Ormancı, M., 2015. Arazi Toplulaştırmasının Açık Kanal Ve Yağmurlama Sulama Sistemlerinin Yatırım Maliyeti Üzerine Etkisinin Belirlenmesi: Denizli-Tavas-Kızılcabölük Örneği, Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.

Önal, A., 2004. Konya-Çumra-Abditolu Köyü Arazi Toplulaştırma Alanındaki Toprakların Değerlendirme Kriterlerindeki Değişikliklerin Belirlenmesi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.

Özer, A., 2010. Çanakkale İli Biga İlçesi Yeniçiflik Köyü Arazi Toplulaştırması Sonrası Durumun İzlenmesi Ve Değerlendirilmesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.

Polat H.E., Manavbaşı İ.D., 2012. Arazi Toplulaştırmasının Kırsal Alanda Yakıt Tüketimi veKarbondioksit Salınımına Etkisinin Belirlenmesi, Tarım Bilimleri Dergisi, 18,ss 157-165.

Sayılan, H., 2014. Importance of Land Consolidation in the Sustainable Use of Turkey's Rural Land Resources, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 120: p 248-256.

Sert, A., 2005. Kamulaştırma Amaçlı Arazi Toplulaştırma, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi..

Sönmez, N.K., Sarı, M., Demirtaş, E.I., Altuntaş, S., 2005. Arazi Toplulaştırmasında Kullanılan Farklı Toprak Derecelendirme Yöntemlerinin Karşılaştırılması, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi,18(3): ss 425-435.

Sönmezyıldız, E., 2012. Eskişehir Beyazaltın Köyü Arazi Toplulaştırma Alanında Sulama Performansının Değerlendirilmesi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.

Sönmezyıldız, E., Çakmak, B., 2013. Eskişehir Beyazaltın Köyü Arazi Toplulaştırma Alanında Sulama Performansının Değerlendirilmesi, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 26 (1): ss 33-40.

Şahin, M., 2001. Çumra'daki Bazı Arazi Toplulaştırma Projelerinde Toprak Tuzluluğundan Kaynaklanan Arazi Değerlendirme Sorunları, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.

Temel, M., 2013. Kırsal Alanların Korunarak Kalkınmasında Ve Planlanmasında Bir Araç Olarak Arazi Toplulaştırması: Avrupa Birliği-Türkiye Karşılaştırması, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi..

Temizel, K.,E., Ayrancı, Y., Okant, M., 2012. Blok ve Parsel Yönlendirmesinin Arazi Toplulaştırmasındaki Önemi, Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 27(1): ss 1-5.

Tulukcu, E., Çağla, H., 2005. Çumra Tarımı ve Arazi Toplulaştırması, Selçuk Üniversitesi Teknik-Online Dergi, 4 (1): ss1-19.

Turan, S., Karadağ, E., Bektaş, F., Yalçın, M., 2014. Türkiye’de Eğitim Yönetiminde Bilgi Üretimi: Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi 2003-2013 Yayınlarının İncelenmesi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 20 (1): ss: 93-119.

Tuşat, H., 2014. Arazi Toplulaştırma Çalışmalarında Kullanılan Harita Üretim Tekniklerinin Karşılaştırılması, Aksaray Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Harita Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.

Uçar, D., 2002. Konya Çumra İlçesinin Köylerinde Arazi Toplulaştırmasının Tarımsal Altyapı Hizmetlerine Etkisi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.

Uçar, Y., 2001. Isparta-Atabey Sulamasında Su Dağıtım Ve Kullanım Etkinliğine Arazi Toplulaştırmasının Etkisi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı, Doktora Tezi.

Uçar, Y., Bölükmeşe, Ö., Çakmakcı, T., 2013. A Survey Study on Determınatıon of Farmers’opınıons About the Land Consolidation Project Implemented in Turkey, With Special Reference to Burdur Provınce, Scientific Papers-Series A, Agronomy 56: p 147-151.

Uçar, Y., Kara, M., 2006. Arazi Toplulaştırmasının Su İletim ve Dağıtım Performansına Etkisi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(1): ss 117-124.

Uyan, M., 2011. Arazi Düzenlemesi Çalışmalarında Mekansal Karar Destek Sistemler Kurulumu Ve Uygulaması, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Harita Mühendisliği Anabilim Dalı, Doktora Tezi.

Uyan, M., Çay, T., Inceyol, Y., Haklı, H., 2015. Comparison of Designed Different Land Reallocation Models in Land Consolidation: A Case Study in Konya/Turkey, Computers and Electronics in Agriculture, 110: p 249–258.

Uzun, Ö., 2002. Türkiye'deki Arazi Toplulaştırma Uygulamalarının, Devlet Yatırımları Ve Çiftçi Gelirleri Üzerine Etkisinin Araştırılması Ve Uygulamalarda Kullanılabilir Bir Model Oluşturulması, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.

Ünal Akyürek, G., 2014. Bursa Yenişehir Karaköy Karacaali Ve Menteşe Köyleri Sınır Düzeltmesi Ve Köyler Arası Taşıma Yapılarak Hazırlanan Arazi Toplulaştırma Projesi Üzerine Bir Çalışma, Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.

Ünal, A.D., 2003. Menemen Ovası Sulama Şebekesinin Toplulaştırma Öncesi Ve Sonrası Durumunun Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma, Ege Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.

Ünal, G., 2001. Bursa Yenişehir Karaköy Karacaali ve Menteşe Köyleri Sınır Düzeltmesi ve Köyler Arası Taşıma Yapılarak Hazırlanan Arazi Toplulaştırma Projesi, Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.

Yalçın, G., 2011.Legal İnfrastructure of Agricultural Areas in The View of Cadastre and Ownership in Turkey and Sustainable Development, African Journal of Agricultural Research, 6 (33): p6750-6754.

Yaldır, A.K., Rehman T., 2002. A Methodology for Constructing Multicriteria Decision Support Systems for Agricultural Land Consolidation Using GIS and API: An İllustration From Turkey, Computers and Electronics in Agriculture, 36 (1): ss 55-78.

Yılmaz, N., 2001. Konya Ovası'nda Uygulanan Bir Kapalı Drenaj Sahasında Proje Performansının Belirlenmesi ve Drenajın Toplulaştırmada Arazi Değerlendirilmesine Etkisi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.