Seralarda Isı Kaybına Neden Olan Yapısal Sorunların Termal Kamera ile Belirlenmesi

Ali ÇAYLI, Adil AKYÜZ, A. Nafi BAYTORUN, Sait ÜSTÜN, Sedat BOYACI
2.268 327

Öz


ÖZET: Tarımsal üretim yapıları olan seralarda ısıtma yapılarak daha fazla ve aynı zamanda kaliteli ürün alınabileceği bilinmektedir. Soğuk mevsimlerde ısıtılarak üretim yapılan seralarda, ısıtma girdileri üretim giderleri içerisinde önemli bir yer tutmaktadır. Seralarda ısıtma giderlerinin en az düzeye indirilmesi ve tüketilen enerjiden en fazla etkinin elde edilmesi amacıyla teorik olarak öngörülen ve uygulanan bazı ısı tasarruf önlemleri, yeterli sızdırmazlık ve yalıtımın yapılmamasından dolayı istenilen etkiyi gösterememektedir. Bu amaçla, seralardaki yapısal sorunlardan kaynaklanan ısı kayıplarının belirlenmesi için termal görüntüleme yönteminin kullanılabilirliği bu çalışma ile irdelenmiştir.  Termal kamera ile seralarda ısıtma yapılırken alınan görüntüler, analiz yazılımıyla detaylı olarak incelenerek ve ısı kaybına neden olan sorunlar belirlenmeye çalışılmıştır. Elde edilen sonuçlar, ısı kayıplarına neden olan yapısal sorunların termal görüntüleme tekniği ile tespit edilebildiğini ve bu sorunların en çok kapı altları ve kenar boşlukları, havalandırma penceresi kenarlarındaki açıklıklar, örtü malzemesinin çatı-ön duvar ve çatı-yan duvar birleşim noktaları ile iyi izole edilmeyen subasman betonunda olduğu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Termal görüntüleme, Seralar, Isı kaybı, Isı yalıtımı, Isı tasarrufu

 

Determination of Structural Problems Causing Heat Loss with the Thermal Camera in Greenhouses

 

ABSTRACT: It is widely known that it is possible to harvest more and high quality products from greenhouses, which are agricultural production structures. Heating costs occupy an important position in overall production costs since greenhouses are heated in order to harvest product during winter. Various theoretical heat saving methods which are applied in order to minimize heating costs and maximize efficiency in greenhouses do not reach intended levels due to insufficient sealing and insulation. In this respect, this study focuses on the feasibility of thermal imaging in order to identify heat losses due to the structural problems in greenhouses. Images obtained from thermal cameras in greenhouses were analyzed via analysis software and problems that may lead to heat losses were identified. The findings demonstrate that thermal imaging technique can identify structural problems which lead to heat losses and that these problems stem from holes on the bottom and sides of the doors, holes on the ventilation window, holes at the junction point of covering-front wall and covering-side wall, and insufficiently insulated sub-basement concrete.

Key Words: Thermal imaging, Greenhouses, Heat loss, Thermal insulation, Heat savings


Tam metin:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.18016/ksujns.36715

Referanslar


Astarita, T., Cardone, G., Carlomagno, G. M. 2000. A Survey On Infrared Thermography For Convective Heat Transfer Measurements. Optics Laser Technology, 32 (7–8):593–610.

Aldrich, R.A., Bartok, J.W. 1989. Greenhouse Engineering. NRAES-33, 66, The Northeast Regional Agricultural Engineering Service, Cornell University, Ithaca, N.Y. 14853.

Baille, A., López, J.C., Bonachela S., González-Real M.M., Montero J.I. 2006. Nightenergy Balance In A Heated Low-Cost Plastic Greenhouse. Agriculturaland Forest Meteorology, 137(1-2):107-118.

Baytorun, N. 1996. Seralar. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Genel Yayın No: 110, Ders Kitapları Yayın No: 29, (Çeviri), Adana, 406s.

Carlomagno, G.M., Cardone, G. 2010. Infrared Thermography for Convective Heat Transfer Measurements. Exp. Fluids, 49 (2010): 1187-1218.

Carlomagno G.M., Cardone G., Meola C., Astarita T. 1998. Infrared thermography as a tool for thermal surface flow visualization. Journal of Visualization, 1:37-50.

Çalışan, M., Türkoğlu, İ. 2011. Termal Kameralar ve Uygulamaları, Elektrik-Elektronik Bilgisayar Sempozyumu (FEEB 2011),46-50, Elazığ.

Değirmenci, A.İ. 2010. Türkiye’de Uygulanan Yalıtım Tekniklerinin Araştırılmasında Termal Kameranın Etkin Biçimde Kullanılması. Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Yapı Eğitimi Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi, 184 s.

Giacomelli, G.A., Roberts, W.J. 1993. Greenhouse Covering Systems. Hort Technology, 3:50-58.

Meola, C., Maio, R. D., Roberti, N., Carlomagno, G. M. 2005. Application of infrared thermography and geophysical methods for defect detection in architectural structures. Engineering Failure Analysis, 12(6): 875-892.

Thomann, H., Frisk, B. 1968. Measurement Of Heat Transfer with an Infrared Camera. International Journal of Heat and Mass Transfer. 11(5):819-826.

Yağcıoğlu, A. 2009. Sera Mekanizasyonu. Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayın No:562, Bornova, İzmir,64s.