Flora of the Region Between Ayaş, Kazan and Yenikent (Ankara/Turkey)

Sanem AKDENİZ ŞAFAK, Osman KETENOĞLU
2.720 588

Öz


ABSTRACT: In this research, the flora of the area, northwest of Ankara, among Ayaş, Kazan and Yenikent was studied. This area is within the borders of Irano-Turanian phytogeographic region and also in A4 square according to the grid system applied for the Flora of Turkey by Davis. About 500 plant samples were collected from the area between July 2007-June 2009. 268 taxa belonging to 149 genera in 37 families were determined. The richest family and the richest genus of the research area are Asteraceae and Alyssum respectively. 37 taxa of the collected plants were endemic and its ratio to total is 13.8%. The distribution of species according to the phytogeographical regions is as follows; Irano-Turanian 17.2%, Mediterranean and East Mediterranean 5.2%, Euro-Siberian and Euxine 4.12%, widespread or unknown 73.41%.

Key Words: Flora, Ayaş, Kazan, Yenikent, Ankara, Turkey

 

Ayaş, Kazan, Yenikent Arasında Kalan Bölgenin Florası (Ankara/Türkiye)

 

ÖZET: Bu çalışmada, Ankara’nın kuzeybatısında yer alan, Ayaş, Kazan ilçeleri ve Sincan ilçesine bağlı bir belde olan Yenikent arasında kalan bölgenin florası araştırılmıştır. Temmuz 2007 ve Haziran 2009 tarihleri arasında yapılan arazi çalışmaları sonucunda yaklaşık 500 bitki örneği toplanmıştır. Bu örneklerin incelenmesi sonucunda, 37 familya, 149 cinse ait 268 takson tespit edilmiştir. Bu taksonların 37’si Endemik olup endemizm oranı %13.8’dir. Araştırma alanındaki en zengin familya Asteraceae ve en zengin cins Brassicaceae familyasından Alyssum olarak belirlenmiştir. Taksonların fitocoğrafik bölgelere göre dağılımları ve oranları şöyledir: İran-Turan %17.2; Akdeniz ve Doğu Akdeniz %5.2; Avrupa-Sibirya ve Öksin %4.12; çok bölgeli veya bilinmeyen %73.4.

Anahtar Kelimeler: Flora, Ayaş, Kazan, Yenikent, Ankara, Türkiye


Tam metin:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.18016/ksujns.08752

Referanslar


References

Akman, Y. 2010. İklim ve Biyoiklim. Palme Yayınları, Ankara, 352 s.

Akman, Y. 2011. Biyocoğrafya. Palme Yayınları, Ankara, 449 s.

Aslan, S., Vural, M. 2009. Flora of Kıbrıs Köyü Valley (Mamak-Ankara-Turkey). Biodicon 2/3: 34-64.

Başkaraağaç, S., Ekim, T. 1985. Çile Dağının Florası. Doğa Bilim Dergisi, Sayı 2, Seri A2 , Cilt 9.

Çeçen, G. 2005. Kıbrıs Kanyonunun Florası Üzerine Bir Araştırma. Ankara Üniversitesi, Fen Bil. Ens., Yüksek Lisans Tezi, 69 s.

Davis, P. H., Mill, R. R. and Tan, K. 1988. Flora of Turkey and the East Aegean Islands (Supplement). Volume 10, University Press., Edinburgh.

Davis, P. H. 1965-1985. Flora of Turkey And the East Aegean Islands. Volume 1-9, University Press., Edinburgh.

Donner, J. 1990. Distribution Maps to P. H. Davis, Flora of Turkey. Volume 1-10, Linzer Biol. Breitr, 22-2381-515, 135 s, Linz.

Ekim, T., Koyuncu, M., Duman, H., Aytaç, Z. ve Adıgüzel, N. 2000.

Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı (Eğrelti ve Tohumlu Bitkiler). Van Yüzüncüyıl Üniversitesi, Türkiye Tabiatını Koruma Derneği, 246 s.

Eraslan, Z. 2001. Oyaca, İkizce, Germeyik Köyleri Arasında Kalan Bölgenin Florası. Gazi Üniversitesi, Fen Bil. Ens., Yüksek Lisans Tezi, 81 s, Ankara.

Erik, S., Akaydın, G. 1996. A4 Karesi (Ankara) İçin Yeni Kayıtlar. Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 12: 211-213.

Erinç, S. 1969. Klimatoloji ve Metodları. İstanbul Üniversitesi Yayınları, No: 994, Taş Matbaası.

IUCN Standarts and Petitions Subcommittee Guidelines for Using the IUCN Red List Categories and Criteria. Version 11. Prepared by the Standards and Petitions Subcommittee of the IUCN Species Survival Commission. February 2014.

Kılınç, M., Kutbay H. G., Yalçın, E. ve Bilgin, A. 2006. Bitki Ekolojisi ve Bitki Sosyolojisi Uygulamaları, Yayın No: 394, 362 s.

Küçüker, O. 1998. Bitki Morfolojisi I. Kapalı Tohumlu Bitkiler. İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi Yayınları, Yayın No: 248, 207 s.

Seçmen, Ö., Gemici, Y., Leblebici, E., Görk, G., Bekat, L. 1989. Tohumlu Bitkiler Sistematiği. Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi Kitaplar Serisi, No: 116, 396 s.

Tarıkahya, B. 2003. Kirmir Çayı (Kocaçay) Vadisi (Güdül-Ankara) Florası Üzerine Bir Araştırma. Hacettepe Üniversitesi, Fen Bil. Ens., Yüksek Lisans Tezi, 183 s.

Urhanoğlu, H. 2003. Keçi Dağı (Gölbaşı-Ankara) Florası. Ankara Üniversitesi, Fen Bil. Ens., Yüksek Lisans Tezi, 55 s.

Yağcı, A. 1994. Taşpınar, İncek, Tuluntaş (Ankara) Köyleri Arasında Yayılış Gösteren Step Formasyonlarının Floristik Yönden Araştırılması. Gazi Üniversitesi, Fen Bil. Ens., Yüksek Lisans Tezi, 78 s.

Yavuz, H. 1992. Ayaş, Çanıllı Köyü, Kazan Arasında Kalan Bölgenin Florası. Ankara Üniversitesi. Fen Bil. Ens., Yüksek Lisans Tezi, 71 s.

Yeşilyurt, E. B. Kurt, L., Akaydın, G. 2008. A Study on Flora of Hacıkadın Valley (Ankara). Biodicon, 1/2: 25-52.

Zoroğlu, O., Kadıoğlu, Y. K. 2003. Oymaağaç (Beypazarı-Ankara) Granitoyidinin Jeolojisi ve Petrografisi. G. Ü. Fen Bilimleri Dergisi, 16(2): 299-308.