Antepfıstığında Toprak İşleme Yöntemlerinin Yabancı Ot Yoğunluğu ve Ürün Verimine Etkisi

Hasan Cem BİLİM, Tayfun KORUCU
3.300 595

Öz


ÖZET: Bu çalışmada antepfıstığı bahçelerinde toprak işleme uygulamasının verim ve yabancı otlanma üzerindeki etkileri ve ekonomik analiz değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırma 2006-2008 yıllarında Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’ne bağlı Fıstıklık işletmesinde yürütülmüştür. Toprak işleme uygulamalarının verim ve yabancı ot yoğunluğu üzerindeki etkisinin istatistiksel olarak önemli olmadığı görülmüştür. Bununla birlikte yabancı ot kaplama alanlarının uygulamalar arasında %5 önem seviyesinde istatistiksel olarak farklı olduğu, buna göre T1 ve T2 uygulamalarında yabancı otların daha az gelişme olanağı bulduğu görülmüştür. Ekonomik analiz her uygulamaya ait gelir/gider oranı dikkate alınarak yapılmıştır. Bunun sonucunda en düşük ve en yüksek gelir/gider oranı sırası ile 1.89 ve 2.70 ile T3 ve T1 uygulamalarında elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Antepfıstığı, yabancı ot yoğunluğu, toprak işleme, verim

 

The Effects of the Tillage Methods on the Weed Density and Yield in the Pistachio Orchards

 

ABSTRACT: The purposes of this study were to evaluate the effect of the tillage on the yield, weed density and economical analyzes of methods in the Pistachio Orchards.  The field experiments were conducted between 2006-2008 years on an orchard at Pistachio Research Institute.  The yield and weed density were not significantly impacted by tillage treatments. However, tillage had a significant effect on the weed spread (p < 0.05), and it was seen that the weed spread at the T1 and T2 treatments had a less opportunity for growth. The economic analysis of each application was made by using the revenue / expense ratio. As a result of this economic analysis, the lowest and highest values were obtained 1.89 and 2.70 at T3 and T1 applications respectively.

Key Words: Pistachio, weed density, tillage, yield


Tam metin:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.18016/ksujns.54305

Referanslar


Akbolat, D., Barut, Z.B. 2001. Anızlı ve anızsız toprak işlemenin yabancı ot gelişimine etkisi. Tarımsal Mekanizasyon 20. Ulusal Kongresi Bildiri Kitabı, Şanlıurfa, 85-90.

Atlı, H. S., Arpacı S., Akgün A., Özgüven A. I., Özgüven, F. 1999. Bazı Antepfıstığı Çeşitlerinin Hasat Zamanının Saptanması ve Makineli Hasadın Uygulanabilme Durumunun Araştırılması. Türkiye III. Ulusal Bahçe Bit. Kong. S.248 - 251.Ankara.

Cramer, H.H. 1967. Pflanzenschutz und Welternte. Pflanzenschutz Nachrichten Bayer Leverkusen, 20: 1-523.

Derksen, D.A. Lafond, G.P., Thomas, A.G., Loeppky, H.A., Swanton, C.J. 1993. Impact of agronomic practices on weed communities: Tillage systems. Weed Science, 41, 409–417.

Durutan, N. 1987. Orta Anadolu Bölgesi koşullarında buğdayda entegre yabancı ot kontrolü. Türkiye Tahıl Sempozyumu, 6-9 Ekim 1987, Bursa, 211-223.

Gürsoy, O.V. 1982. Yabancı ot kontrolünün temel esasları ve Şeker pancarı tarımında tatbiki. Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş., Şeker Enstitüsü Yayını, Etimesgut-Ankara.

Hayes, W. A. 1982. Minimum-Tillage Farming. No Till Farmer, Inc. Brocfield, Winsconsin.

Önen H., Özer, Z., Tursun, N. 1997. Kazova (Tokat)’da yetiştirilen Şeker Pancarı (Beta vulgaris var. Altissima D.C.) verimine yabancı otların etkileri üzerinde araştırmalar. Türkiye II. Herboloji Kongresi, İzmir-Ayvalık.

Önen, H. 1999. Pelin (Artemisia vulgaris L.)’in Bazı Biyolojik Özellikleri ile Savaşım Olanakları Üzerinde Araştırmalar. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bitki Koruma Anabilim Dalı, Doktora Tezi,149 s., Tokat.

Özer, Z. 1993. Niçin yabancı ot bilimi (Herboloji). Türkiye I. Herboloji Kongresi, 3-5 Şubat, Bildiriler, Adana.

Özer, Z., Kadıoğlu, İ., Önen, H., Tursun, N. 2001. Herboloji (Yabancı Ot Bilimi). Genişletilmiş 3. Baskı. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 20. Kitaplar Serisi No:10. GOPÜ Basımevi, Tokat.

Kocatürk, Ü. 1990. Buğdayda Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin Yabancı Ot Popülasyonuna Etkileri. Yüksek Lisans Tezi). Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bitki Koruma Anabilim Dalı, Bornova, İzmir 67s.

Parker, C., Fryer, J. 1975. Weed control problems causing major reduction in world food supplies. FAO Plant Protec. Bull. 23 (3/4): 83-95.

Sağlam, M., Selvi, K.Ç., Dengiz, O., Gürsoy, F.E. 2014. Affects of different tillage managements on soil physical quality in a clayey soil. Environmental Monitoring and Assesment. Vol:187. No:1. 4185. p: 2-12

Streit, B., Rieger, S.B., Stamp, P., Richner, W. 2003. Weed populations in winter wheat as affected by crop sequence, intensity of tillage and time of herbicide application in a cool and humid climate. Weed Research, 43, (1) 20–32.

Tücer, A., Önal, İ. 1997. Farklı Toprak İşleme Sistemlerinde Bitki Hastalıkları, Zararlıları, Yabancı Otlar Ve Bunlarla Mücadele Yöntemleri. Tarımsal Mekanizasyon 17. Ulusal Kongresi, 17-19 Eylül, Tokat.

Unger, P.W. 1990. Conservation Tillage Systems. Advance in Soil Science, 13:27-67.

Uygur, F.N. 1985. Untersuchungen zu Art und Bedeutung der Berücksictigung von Cynodon dactylon (L.) Pers. und Sorghum halepense (L.) PLITS, Verlag: Josef Margraf, Stuttgart, 3 (5).