Kışlık Buğdayda Farklı Toprak İşleme Tekniklerinin Toprak Nem İçeriği ve Verim Parametreleri Üzerine Etkisi

Feride ÇAPAR, Kenan UÇAN
2.968 821

Öz


ÖZET: Bu çalışma, doğrudan ekim (DE), az işlenmiş ekim (AİE) ve geleneksel ekim (GE) tekniklerinin toprak nem içeriği ve ürün verimine etkilerinin araştırılması amacı ile bir tarla çalışması olarak yapılmıştır. Araştırma, 2014 yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Yerleşkesi içerisindeki tarım alanında kışlık buğday bitkisi yetişme sezonu boyunca yürütülmüştür. Araştırma tesadüf blokları deneme deseninde üç tekerrürlü olarak kurulmuştur. Araştırmada kışlık buğday için sulamasız koşullarda su tüketimi 321.0 mm olurken, sulama zamanı planlamasına göre bitkinin ihtiyaç duyduğu toplam net sulama suyu miktarı 501.2 mm olmuştur. Toprağın 0-30 cm’lik kısmında yetişme periyodunun ilk zamanlarında ekim teknikleri arasında nem içeriği yüksek çıkmıştır. Hasata doğru bu fark azalmış ve sırasıyla toprak nem içerikleri DE’de %15.6, AİE’de 15.4 ve GE’de 15.3 olarak bulunmuştur. Toprak derinliğinin 30-60 ve 60-90 cm’sinde nem düzeyleri büyükten küçüğe doğru DE, AİE ve GE teknikleri şeklinde bir sıralama göstermişlerdir. Fakat bu değerler 0-30 cm toprak katmanına göre daha yakın çıkmıştır. Hasatta 30-60 cm toprak katmanında nem değerleri DE’de %15.9, AİE’de 15.9 ve GE’de 15.6 iken 60-90 cm toprak katmanında ise nem değerleri DE’de %16.4, AİE’de 16.2 ve GE’de 16.1 olarak bulunmuştur. Hasatta 0-30 cm katmana göre 30-60 ve 60-90 katmanındaki nem değerleri daha yüksek çıkmıştır. İncelenen parametrelerden; başak boyu üzerinde toprak işleme tekniklerinin etkisi % 5 olasılık düzeyinde istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. DE, AİE ve GE’ de sırasıyla en uzun başak boyu 7.9, 7.8 ve 7.4 cm olarak ölçülmüştür. Bitki boyu, bin tane ağırlığı, başaktaki başakçık sayısı, başaktaki tane sayısı, tane verimi, sap verimi, toplam verim, hasat indeksi ve tane nemi bakımından varyans analizinde toprak işleme teknikleri arasında istatistiksel olarak önemli farklılıklar olmasa da DE tekniğinde sonuçlar daha yüksek çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: Ekim Teknikleri, Kışlık Buğday, Toprak İşleme

Effect on the Soil Moisture Content and Yield Parameters of Different Tillage Techniques in the Winter Wheat

ABSTRACT: This study was conducted as a field study to determine the effect of soil moisture content and yield of reduced tillage (RT), direct (D) and traditonal (T) the cultivation techniques. The study was conducted in the research area in the Avsar Campus of the Kahramanmaras Sutcu Imam University throughout the growing season of winter wheat plants in 2014. The study was conducted on a three replication on randomized complete block design. The study was water consumption in without irrigation conditions for winter wheat in the research 321.0 mm, whereas according the irrigation time planning the amount of irrigation water of plant 501.2 mm. Moisture content were found higer between planting techniques in the first time period of growth in the 0-30 cm layer of the soil. This difference decreased to the harvest and also D, RT and T respectively, 15.6%, 15.4% and 15.3%. D, RT and T techniques demonstrated in the form of a ranking from small to large the soil humidity levels 30-60 and 60-90 cm of soil depth. However, this value was closer than the 0-30 cm soil layer. In the harvest were the moisture values in 30-60 cm soil layer in D, RT and T respectively, 15.9%, 15.9% and 15.6%, also in the 60-90 cm soil layer moisture values D, RT and T respectively, 16.40%, 16:2% and 16:1%. The harvest humidity was higher 30-60 cm and 60-90 cm according to 0-30 cm layer. The effect of tillage techniques on spike length was found 5% probability level to be statistically significant. It were measured the longest spike length in the D, RT and T, respectively, 7.9, 7.8 and 7.4 cm. Plant height, thousand grain weight, spikelet number per spike, number of grains per spike, total yield, straw yield, harvest index and grain moisture were non-significant differences statistically between tillage techniques in the variation analyzed but the results of D technique was higher.
Keywords: Sowing Techniques,Winter Wheat, Tillage

 
DOI: http://dx.doi.org/10.18016/ksujns.39073