Yerel Cin Mısırı Genotiplerinin Kahramanmaraş Koşullarında Tarımsal Özelliklerinin Araştırılması

Leyla İDİKUT, Gülay ZÜLKADİR, Cengiz YÜRÜRDURMAZ, Mustafa ÇÖLKESEN
3.901 497

Öz


ÖZET: Bu araştırma, ülkenin farklı yerlerinden toplanan 10 yerel popülasyon ile 2 yerel çeşit ve birde kompozit olmak üzere toplam 13 cin mısırı genotipi kullanılarak, Kahramanmaraş koşullarında iki (2012 ve 2013) yıl süreyle yürütülmüştür. Deneme tesadüf blokları deneme desenine göre dört tekerrürlü yürütülmüştür. Araştırmada cin mısırının tepe püskül çıkış süresi, koçan püskülü çıkış süresi, ilk koçan yüksekliği, bitki boyu, koçan uzunluğu, koçan çapı, koçanda sıra sayısı, koçan sırasına tane sayısı, bitki başına koçan sayısı, tane oranı, dekara verim, patlama hacmi ve patlamamış tane oranı incelenmiştir. Araştırmanın iki yıllık ortalama sonuçlarına göre incelenen özelliklerden yalnız bitki başına koçan sayısı yönünden genotipler arasındaki farklılığın önemsiz diğer özellikler arasındaki farklılıkların ise istatistiki olarak önemli olduğu belirlenmiştir.  Denemenin iki yıllık ortalama sonuçlarına göre cin mısırı popülasyonunda tepe püskülü çıkış süresi 54-66 gün, bitki boyu 134-181 cm, patlama hacmi 10-22 m3 g-1, patlamamış tane oranı % 8-24, tane verim değerleri 369-498 kg da-1 olarak kaydedilmiştir. Tane verimi, erkencilik ve patlama hacmi dikkate alındığında Kadirli cin, Samsun cin, Kompozit cin ve Edirne beyaz cin genotiplerinin bölge için önerilebileceği belirlenmiştir.

Anahtar kelimeler: Cin mısırı, yerel genotipler, tane verimi

 

Investigation of Agricultural Characteristics of Local Popcorn Genotypes in Kahramanmaras Conditions

 

ABSTRACT: This study with total 13 genotypes that is two local varieties and one composite with 10 popcorn population collected from different parts of the country was conducted in Kahramanmaraş conditions in 2012 and 2013 years. The experiment was conducted in randomized block desing with four replications. The ear tassel-out time, ear silk-out time, first ear height, plant height, ear lenght, ear diameter, number of grains on row per ear, row number per ear, ear number per plant, percentage of grain ratio, grain yield, popping volume and percentage of unpopped kernels of popcorn were investigated. According to the results of the averageof two years, the except for ear number per plant from examination characteristics, the difference among the other characteristic in terms of genotypes were determined significant as statistical. Considering the average of the two years, the ear tassel-out time, plant height, popping volume and percentage of unpopped kernels and grain yield of popcorn were determined as 54-66 days, 134-181 cm, 10-22 m3 g-1, % 8-24, 369-498 kg da-1 respectively. Considering the grain yield, earliness and the poppin volume Kadirli pop, Samsun pop, Composite pop ve Edirne white pop genotypes can be recommended for the region.

Key Words: Pop corn, local genotypes, grain yield


Tam metin:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.18016/ksujns.19185