Türkiye’nin Sebze İhracatında Karşılaştırmalı Üstünlükleri

Birol ERKAN, Bekir Bülent ARPACI, Faika YARALI, İsmail GÜVENÇ
2.723 593

Öz


ÖZET: Karşılaştırmalı üstünlüklerin ölçümü amacıyla Liesner (1958) tarafından ortaya atılan, Balassa (1965) tarafından işlevsel hale getirilen “Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlük (RCA) katsayıları”, ülkenin belli bir sektör ihracatının toplam ihracatına oranının, aynı sektörün dünyadaki ihracatının dünya toplam ihracatına oranı şeklinde hesaplanmaktadır. Balassa Endeksi şeklinde de ifade edilebilen RCA katsayıları; ülkenin bir sektördeki yurtiçi uzmanlaşmasını, dünyanın uzmanlaşmasıyla karşılaştırır. Katsayının 1’den büyük olması; söz konusu sektörde ülkenin açıklanmış karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olduğunu ve uzmanlaştığını, 1’den küçük olması ise, açıklanmış karşılaştırmalı dezavantaja sahip olduğunu ve uzmanlaşmadığını gösterir. Çalışmada, 1993-2012 yılları arasında Türkiye’nin dünya piyasalarında sebze ihracatındaki karşılaştırmalı üstünlüklerinin belirlenmesi amacıyla SITC Rev. 3, 4. seviye için karşılaştırmalı üstünlük katsayıları hesaplanmıştır. Buna göre Türkiye, sebze ve alt grupları ihracatında global piyasalarda önemli bir karşılaştırmalı üstünlüğe sahiptir. Bununla birlikte, sebze alt gruplarının büyük çoğunluğunun ihracatında karşılaştırmalı üstünlük olmasına rağmen, son yıllardaki üstünlükler nispi anlamda azalmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlük Katsayıları, Balassa Endeksi, Sebze İhracatı, Türkiye

 

The Comparative Advantages in Vegetable Export of Turkey

 

ABSTRACT: The index of revealed comparative advantages (RCA) was first introduced by Liesner (1958) and operationalized by Balassa (1965) in order to measure comparative advantages. The RCA index of a country for a product is often measured by the product’s share in the country’s exports in relation to its share in world trade. The index of RCA, also called Balassa Index, is used to measure relative importance of a product in a country’s export composition relative to that product’s relative importance in world trade. If the index exceeds 1 the country is said to have a comparative advantage in the sector in question, since it is more important for the country’s exports than for the exports of the reference countries and vice versa. In this study, between the years 1993-2012, the indices of revealed comparative advantages indices of Turkey are calculated on SITC Revision 3, 4 digit codes in order to determine comparative advantages in vegetable export in World markets. Accordingly, Turkey has a significant comparative advantage in the export of vegetable and its sub-groups in global markets. However, although comparative advantage in the export of the majority of vegetable sub-groups, the advantages have relatively been decreasing in recent years.

Key Words: Indices of Revealed Comparative Advantages, Balassa Index, Export of Vegetable, Turkey


Tam metin:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.18016/ksujns.61527