Buğday Üretiminde Tarım İlaçları Kullanımı: Konya İli Örneği

Fethi Şaban ÖZBEK, Halil FİDAN
4.966 1.409

Öz


Bu çalışmanın amacı; araştırma bölgesi olan Konya ilinde buğday üretiminde tarım ilaçları kullanımınınincelenmesi ve birim alana düşen tarım ilaçları kullanım miktarının herbisit, fungisit, insektisit ve rodentisitayrımında tespit edilmesidir. Çalışmada kullanılan veriler buğday üreticilerinden anket yolu ile elde edilmiştir.Tarım ilaçlarının aktif madde miktarlarının hesaplanmasında; anket sonuçlarından elde edilen tarım ilaçları kullanımmiktarı ile bu ilaçlara ait aktif madde oranları çarpılmış ve aktif madde ayrımında toplulaştırılmıştır. İncelenenişletmelerde birim alana düşen tohum ve ürün uygulaması dâhil toplam aktif madde kullanımı 0.48 kg ha-1’dır.İncelenen işletmelerde aktif madde kullanımı Türkiye (0.47 kg ha-1) ortalamasına oldukça yakın bulunmuştur. BazıAvrupa ülkeleri ile incelenen işletmelerde aktif madde kullanımları karşılaştırıldığında; incelenen işletmelerde birimalana düşen aktif madde kullanımının bu ülkelerden daha düşük olduğu görülmektedir. Bu durum, ülke genelindeolduğu gibi araştırma bölgesinde de entansifleşme düzeyinin düşük olduğunu göstermektedir

Anahtar kelimeler


Aktif madde, Buğday üretimi, Konya, Tarım ilaçları

Tam metin:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.18016/ksujns.92393

Referanslar


Berry, P. 2006. Food Standards Agency Pesticide Residue Minimization Crop Guide - Cereals, ADAS.

Dağ, S., Akçay, T., Gündüz, A., Kantarcı, M., Şişman, N. 2000. Türkiye’de Tarım İlaçları Endüstrisi ve Geleceği. Türkiye Ziraat Mühendisliği 5. Teknik Kongresi, 17-21 Ocak, Ankara.

Delaplane, K.S. 1996. Pesticide Usage in the United States: History, Benefits, Risks, and Trends. http://ipm.ncsu.edu/safety/factsheets/pestuse.pdf. (Erişim Tarihi: 02.11.2010).

Durmuşoğlu, E., Tiryaki, O., Canhilal R. 2010. Türkiye'de Dayanıklılık Mühendisleri Odası, Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi, 11-15 Ocak, Ankara. Kalıntı TMMOB-Ziraat Sorunları.

Garstang, J. 2009. A Pilot Pesticide Usage Survey (PUS). 18.01.2014). (Erişim Tarihi:

Jolankai, P., Toth, Z., Kismanyoky, T., Farkas, I. 2008. Impacts of Agrochemical Treatments in A Winter Wheat Monoculture. Agriculture: Scientific and Professional Review, 14(1): 27-30.

Kantarcı, M. 2007. Global BKÜ Pazarı ve Ar-Ge. Tarım İlaçları Kongre ve Sergisi, 25-26 Ekim, Ankara.

Özbek, F.Ş. 2013. Buğday Üretiminde Kullanılan Tarım İlaçları Pazarlaması Üzerine Bir Araştırma: Konya İli Örneği. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi, FBE, Tarım Ekonomisi ABD.

Richardson, J.W., Smith, E.G., Knutson, R.D., Outlaw, J.L. 1991. Farm Level Impacts of Reduced Chemical Use on Southern Agriculture. Southern Journal of Agricultural Economics, 23(01): 27-37.

Tanrıvermiş, H. 2000. Orta Sakarya Havzası’nda Domates Üretiminde Tarımsal İlaç Kullanımının Ekonomik Analizi. TEAE Yay. No:42, Ankara.

TKB, 2009. Ruhsatlı Bitki Koruma Ürünleri 2009. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Ankara. TÜİK, 2013. Bitkisel Üretim İstatistikleri.

http://tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1001. (Erişim

Tarihi: 07.01.2014).

Van Toor, R.F., Viljanen-Rollinson, S.L.H., Rahman, A., Teulon, D.A.J. 2013. Agrichemical Use on Wheat and Barley Crops in New Zealand in 2008– 09. New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science, 41 (1): 9-22.

Yamane, T. 2001. Temel Örnekleme Yöntemleri (Çeviri: Esin ve ark.), 1. Baskı. Literatür Yayınları, İstanbul.

Zilberman, D., Schmitz, A., Casterline G, Lichtenberg, E., Siebert, J.B. 1991. The Economics of Pesticide Use and Regulation. Science, 253(5019): 518–522.