Gaziantep İlinin Tarımsal Mekanizasyon Özellikleri

Cem BİLİM, Tayfun KORUCU, Tuba SEMERCİ
2.459 550

Öz


Tarımsal üretimin başlıca hedeflerini, birim alandan yüksek verimin elde edilerek karlılığın arttırılması, iş ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi şeklinde sıralayabiliriz. Bu çalışmada, Gaziantep ili ve ilçelerinin mekanizasyon özellikleri; 2011 yılına ait traktör sayısı, traktör güç dağılımı ve işlenen alan değerlerinden yararlanılarak belirlenmiş ve karşılaştırmalar yapılmıştır. Karşılaştırmalarda; ortalama traktör gücü (kW), birim alana düşen traktör gücü (kw ha-1), 1000 ha işlenen alana düşen traktör sayısı (traktör 1000 ha-1) ve bir traktöre düşen işlenen alan (ha traktör-1) kriterleri esas alınmıştır. Elde edilen sonuçlara göre; Gaziantep ilinde işlenen birim alana düşen traktör gücü 1.17 kW ha-1, 1000 ha alana düşen traktör sayısı 32.86 traktör 1000 ha-1, bir traktöre düşen işlenen alan 30.44 ha traktör-1ve ortalama traktör gücü 35.5 kW olarak belirlenmiştir

Anahtar kelimeler


Agricultural mechanization, mechanization level, Gaziantep

Tam metin:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.18016/ksujns.03136

Referanslar


Altıkat, S., Çelik, A., 2009. Erzurum İlinin Tarımsal Mekanizasyon Özellikleri. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 40 (2):57–70.

Anonim. 2001. Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Tarım Alet ve Makinaları Sanayii Özel İhtisas Komisyonu Raporu

Anonim, 2011a. Tarımsal Alet ve Makina Sayıları Veri Tabanı. http://tuikapp.tuik.gov.tr/bitkiselapp/tarimalet.zul

Anonim, 2011b. Bitkisel Üretim İstatistikleri Veri Tabanı. http://tuikapp.tuik.gov.tr/bitkiselapp/bitkisel.zul

Çelik, A., Öztürk, İ., Turgut, N., 2002. Gümüşhane ili tarımsal mekanizasyon özellikleri. Gümüşhane ve Yöresinin Kalkınma Sempozyumu, 23-25 Ekim Gümüşhane.

Dilay, Y., A. Özkan. 2007. Karaman İl’indeki Tarım Makinaları İmalatçılarının Durumu ve Sorunları. Tarımsal Mekanizasyon 24. Ulusal Kongresi, Kahramanmaraş.

Erkmen, Y., Çelik, A., 1992. Ağrı ilinin tarımsal mekanizasyon özellikleri, sorunları ve çözüm olanakları Mekanizasyon 14. Ulusal Kongresi, 14-16 Ekim, Samsun. araştırma. Tarımsal

Sabancı, A., Akıncı, İ., 1994. Dünyada ve Türkiye'de Tarımsal Mekanizasyon Düzeyi ve Son Gelişmeler. Tarımsal Mekanizasyon 15. Ulusal Kongresi Bildiri Kitabı. S: 404-415 (20-22 Eylül, 1994), Antalya.

Sessiz, A., Gürsoy, S., Eliçin, A.K., Akın, S., Esgici, R., 2012. Diyarbakır İli Tarımsal Mekanizasyon Durum Analizi ve Planlaması Projesi. Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü.

Ülger, P., Güzel, E., Kayışoğlu, B. Eker, B., Akdemir, Y., Pınar, Y. Bayhan, Y., 1996. Tarım Makinaları İlkeleri. T.Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi, Ders Kitabı, No:29, S:435, Fakülteler Matbaası, İstanbul.

Ülger, P., Güzel, E., Kayışoğlu, B., Eker, B., Akdemir, B., Pınar, Y., Bayhan, Y., Aktaş., T., Sağlam, C., Toruk, F., Gönülol, E. Çelen, İ.H., 2011. Tarım Makinaları İlkeleri. Hiperlink Yayınları, İstanbul.

Yalçın, Ö. F., 1990. Ankara İlinde Traktör Mülkiyeti ve Rasyonel Kullanımı Üzerine Bir Araştırma. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 1179, Ankara.