Türkiye'de Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinde; Ortak –Kooperatif İlişkileri

Ahmet ŞAHİN, Murat CANKURT, Cihat GÜNDEN, Bülent MİRAN, Yeşim MERAL
3.274 2.294

Öz


Bu çalışmanın amacı Türkiye’de Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ortak ilişkilerini incelemektir. Araştırmanın anamateryalini 392 kooperatif ortağı ile yapılan anketlerden elde edilen veriler oluşturmuştur. Çalışmanın Türkiye’yi temsiletmesi bakımından anketler 7 coğrafi bölgede yapılmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler kullanılmıştır.Araştırma bulgularına göre tarımsal kalkınma kooperatiflerine ortak tarım işletmelerinde ortalama arazi 62.1 da olarakbelirlenmiştir. Bu arazinin %64.3’ü sulanabilmektedir. İşletmelerde en fazla yer alan ürün grubu ortalama 40.0 da ile tarlaürünleridir. Bu ürün grubunu 12.1 da ile yem bitkileri izlemektedir. Kooperatife ortak İşletmelerin %71.2’si hayvancılıkve %63.8’i süt sığırcılığı yapmaktadır. Ortakların %54.6’sı kooperatiften girdi temin ederken, %26.3’ü kooperatifesatılmak üzere ürün teslimi yapmaktadır. Ortakların %78.8’i risturnun ne olduğunu bilmemektedir. Kooperatiflergenellikle ortaklarına risturn dağıtmamaktadır. Kooperatif ortaklarının %17.9’u kooperatiften gübre temin ederken, %12.2’si zirai ilaç ve %37.2’si yem temin etmektedir. Kooperatif ortaklarının %47.7’si sütünü kooperatife teslim ederken,%12.2’si özel sektöre satmayı tercih etmektedir. Kooperatiflerin girdi tedariki sağlaması, ürün pazarlaması ve risturndağıtılması, sürdürülebilir örgütlenmeye katkı sağlayacaktır.

Anahtar kelimeler


Tarımsal Kooperatifler, Türkiye, Kooperatif Ortağı

Tam metin:

PDF (English)


Referanslar


Acar, İ., Yıldırım, İ., 2000. Mandıra İşleten Dönerdere Tarımsal Kalkınma Kooperatifine Ortak İşletmelerin Ekonomik Analizi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,Tarım Bilimleri Dergisi (J.Agric. Sci.), 10(1):61-70.

Anonim, 2007. Türkiye Kooperatifçilik Kurumu Kayıtları, www.koopkur.org.tr.

Anonim, 2012. www.kopkur.org.tr (erişim tarihi: 18/05/2012).

Dedeoğlu, M., Yıldırım, İ., 2006. Emek Tarımsal Kalkınma Kooperatifine Ortak İşletmelerin Ekonomik Analizi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 16(1): 39-48.

Karlı, B., Çelik, Y., 2003. Gap Alanındaki Tarım Kooperatifleri ve Diğer Çiftçi Örgütlerinin Bölge Kalkınmasındaki Etkinliği. Teae Yayın No:97, Ankara, 109 s.

Miran, B., 2002. Temel İstatistik. Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, S: 288.

Newbold, P., 1995. Statistics for Business and Economics, Prentice-Hall International, New Jersey, Pp:8

Özdemir, G., 2005. Cooperative–Shareholder Relations in Agricultural Cooperatives in Turkey. Journal of Asian Economics 16: 315–325.

Serinikli, N., İnan, İ.H., 2007. Edirne Köy Kalkınma Kooperatifleri Birliğinin Ekonomik Analizi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 4 (3): 237-248.

Ünal, V., Güçlüsoy, H., Franquesa, R. 2009. A Comparative Study of Success and Failure of Fishery Cooperatives in the Aegean,Turkey. J. Appl. Ichthyol. (2009), 1–7.

Ünal, V., Yercan, M., 2006. Türkiye’de Su Ürünleri Kooperatifleri ve Balıkçılar İçin Önemi, E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, 23 (1-2):221-227.

Yercan, M., 1996. İzmir Yöresinde Seçilmiş Bazı Tarımsal Amaçlı Kooperatiflerde Kaynak Kullanımı ve Kooperatif İşletmelerde Etkinliğin Ölçülmesi Üzerine Bir Araştırma. E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı (Doktora Tezi), Bornova-İzmir.

Yercan, M., 2003. Tarım Kooperatifi. Çiftçi Broşürü No:34, Ege Üniversitesi Tarımsal Uygulama Ve Araştırma Merkezi, İzmir.

Yıldırım, İ., Acar, İ., 1999. Süt ve Mamullerinin Değerlendirilmesi ve Pazarlanmasında Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinin Rolü: Van Dönerdere Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Örneği, Uluslararası Hayvancılık’99 Kongresi, 21-24 Eylül, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, İzmir, 533-540.