Kahramanmaraş İlinde Süt ve Süt Ürünleri İşleyen Mandıra İşletmelerinin Yapısal Analizi

Türkay BARS, Cuma AKBAY
3.104 1.216

Öz


Bu çalışmada, Kahramanmaraş ilinde süt ve süt ürünleri sanayisinin üretim ve işgücü yapıları, pazarlama,gıda güvenliği ve işletmelerin genel ve çevresel yapılarıyla ilgili konumlarını araştırılmıştır. Araştırma bulgularınagöre, incelenen mandıra işletmelerinin %70’inin son 10 yıldır faaliyette oldukları, işletmelerinin kapasite kullanımoranının yaklaşık %31 olduğu belirlenmiştir. İşletme yöneticilerinin %60’ının gıda güvenliği konusunda herhangibir eğitim hizmetinden yararlanmadıkları, işletmelerin %80’inde çalışanların portör muayenesinin düzenli birşekilde yapıldığı ve işletmelerinin %40’ının bir laboratuara sahip olduğu tespit edilmiştir. Süt temininde karşılaşılanen önemli problemlerin; süte hile (süte su katılması, sütün yağının alınması v.b.) karıştırılması, süt üretimmiktarında dalgalanmalar ve sütün işletmeye ulaşıncaya kadar bozulması olduğu belirlenmiştir. Pazarlamakonusunda ise piyasada haksız rekabet olması, iyi bir pazarlama faaliyeti yapılmaması ve tahsilâtın zamanındagerçekleşmemesi gibi sorunlar işletmelerin yaşadığı en önemli problemlerdir. Süt sektöründe, incelenen işletmelerarasında rekabetin yoğun olduğu ve bu rekabetin de fiyatta yoğunlaştığı belirlenmiştir.

Anahtar kelimeler


Süt, süt sanayi, mandıralar, Kahramanmaraş.

Tam metin:

PDF (English)


Referanslar


Anonim. 2010. 2009 Yılı Gıda Sanayi Envanteri. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Yayınları. Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü. Ankara.

Armağan, G., Özden, A. Çardak, A.D. 2004. Aydın İlinde Süt İşleme Sanayinin Durumu. Türkiye VI. Tarım Ekonomisi Kongresi. 16–18 Eylül Tokat. s. 565–570.

ASÜD, 2010. Dünya ve Türkiye Süt Endüstrisi Raporu. Ankara. (http://www.asuder.org.tr/sutenvanteri/sut_raporu_y ayin_mart_2010.pdf)

Bahadır, B., Ocak, S. 2008. Türkiye’de Süt ve Süt Ürünlerinde Gıda Güvenliği. VIII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi Bildirileri: Bursa. s. 450–460.

Çelik, Y., Karlı, B., Bilgiç, A. Çelik, Ş. 2005. Şanlıurfa İli Kentsel Alanda Tüketicilerin Süt Tüketim Düzeyleri ve Süt Tüketim Alışkanlıkları. Tarım Ekonomisi Dergisi, 11(1) : 5–12.

Çelik, M. 2002. Batı Akdeniz Bölgesinde Süt ve Süt Ürünleri Sektörünün Stratejik Durum Analizi ve Gelişme Olanakları. Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (4) : 43–

Çinpolat, F. 2006. Tokat İli Gıda Sanayi İşletmelerinin Mevcut Durumu, Faaliyetleri ve Sorunları Üzerine Bir Araştırma. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi. Tokat.

Demir, P. 2009. Kars İli Süt Sanayi ve Mandıra İşletmelerinde Üretim ve Sanayi Entegrasyonunun Ekonomik ve Sosyo-Ekonomik Analizi. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi. Kars.

Demirtaş, B., Gül, M., Akpınar, M.G. Dağıstan, E. 200 Süt ve Süt Ürünleri Sanayi İşletmelerinin Yapısı ve Geliştirilme Olanakları: Konya-Ereğli İlçesi Örneği. VIII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi Bildirileri. Bursa. s. 82–92. Kara, M. 2000. Isparta İli Süt Ürünleri İşletmelerinin Yapısal Analizi ve Gelişim Stratejileri. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y. C.5, S.1 s. 163–174.

Koyubenbe, N., Konca, Y. 2006. İzmir İli Ödemiş İlçesi Süt Sanayindeki Gelişmeler Üzerine Bir Araştırma. Ege Üniv. Hayvansal Üretim 47 (1): 47–53. Paksoy, M. Akbay, C. 200 Kahramanmaraş Dondurması Sanayisinin Yapısı, Sorunları ve Çözüm Önerileri. VIII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi Bildirileri. Bursa. s. 286–292. TÜİK, 20 Hayvansal Üretim İstatistikleri. (www.tuik.gov.tr).

Uzmay, A., Koyubenbe, N., Konca, Y. 2006. İzmir İlinde Süt ve Süt Ürünleri İşleyen ve Pazarlayan İşletmelerin Bazı Özellikleri Üzerine Bir Araştırma. Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 43 (3): 43-53.