Kahramanmaraş İli Merkez İlçede Yaşayan Tüketicilerin Kırmızıbiber Tüketim Alışkanlıkları

Duygu ÖZCAN, Cuma AKBAY
2.909 941

Öz


Bu çalışmanın amacı Kahramanmaraş ili merkez ilçesinde tüketicilerin kırmızıbiber tüketim ve tercihlerinianaliz etmektir. Bu amaçla değişik sosyoekonomik ve demografik gruplardaki 350 aileden elde edilen kesitverileri kullanılmıştır. Ailelerin ve tüketicilerin açık ve ambalajlı kırmızıbiber tüketim miktarı ve tercihlerinietkileyen sosyoekonomik ve demografik faktörlerin etkilerini saptamak amacıyla tanımlayıcı istatistikler vevaryans analizlerinden yararlanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, aileler toplam gelirlerinin %24.0’ünü gıdaharcamalarına ayırmakta, kırmızıbiber harcamaları ise toplam gıda harcamalarının %0.9’unu oluşturmaktadır.Araştırma sonuçları, kırmızıbiber tüketimiyle aile genişliği, aile geliri, tüketicilerin yaş ve eğitim seviyeleriarasında pozitif ve istatistikî olarak önemli bir ilişki olduğunu göstermektedir. Sonuçlar, ailelerin %33.0’ününaçıkta satılan kırmızıbiberleri satın aldığı ve tükettiğini ve %65.6’sının ise ambalajlı ve markalı ürünleri tercihettiklerini göstermiştir. Yüksek gelirli ailelerin düşük gelirli ailelere oranla daha fazla miktarda ve orandaambalajlı kırmızıbiberi tükettikleri saptanmıştır. Ayrıca, sosyoekonomik ve demografik faktörlerin etkisiylekarşılaştırıldığında, tüketicilerin önyargıları ve bilgi düzeyleri kırmızıbiber tüketiminde ve tercihinde dahaönemli rol oynamaktadır.Bu çalışmanın sonuçları, işleyici ve/veya kurutma yapan firmalar, pazarlayıcılar ve diğer kamu kurumlarınatüketicilerin kırmızıbiber tüketim ve tercihlerini anlamaları konusunda önemli bilgiler sağlayacaktır.

Anahtar kelimeler


Kırmızıbiber, Kahramanmaraş, Tüketim, Tüketici alışkanlıkları, Türkiye.

Tam metin:

PDF (English)


Referanslar


Altunışık, R., Çallı, L. 2004. Plansız Alışveriş (Impulse Buying) ve Hazcı Tüketim Davranışları Üzerine Bir Araştırma: Satın Alma Karar Sürecinde Bilgi Kullanımı. Sakarya Üniversitesi. III. Ulusal Ekonomi, Bilgi ve Yönetim Kongresi. 25-26 Kasım 2004. s231-240

Akbay, C., Candemir, S., Boz, İ. ve Yıldız Tiryaki, G., 200 Kahramanmaraş ve Gaziantep İllerinde Üretilen Kırmızıbiber İşleme ve Pazarlaması. III. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu. 6-9 Eylül 2005 Antakya-Hatay.

Akbay, C., Yıldız Tiryaki, G. 2009. Türkiye'de Ailelerin Baharat Ürünleri Tüketimini Etkileyen Sosyoekonomik ve Demografik faktörlerin Analizi. 6. Gıda Mühendisliği Kongresi, 06-08 Kasım 2009, Kemer-Antalya. TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Kitaplar Serisi: 22, 1. Baskı, Filiz Matbaacılık Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. Ankara. s:325-331.

Aras, V., 2002. Kahramanmaraş Biberi Yetiştiriciliği, Sorunları ve Çözüm Önerileri. Alatarım, 1(2): 49

Cochran, W.G., 1977. Sampling Techniques. John Wiley &Sons, third edition. Canada.

Çamlıbel, İ., F, 2001. Aflatoksinler. 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Samsun (http://www.1bilgi.com/gida/2701/aflatoksinler.ht ml)

Dokuzlu C., 2001. Kırmızı toz biberlerde aflatoksin. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 20: 1Duman, A, D., Zorlugenç, B., Evliya, B., 2002. Kahramanmaraş’ta Kırmızıbiberin Önemi ve Sorunları. KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi. 5(1): Erdem, T., 2007. Ozonlu Su İle Yıkanan Kırmızı Pul Biberin Mikrodalga Enerjisi İle Kurutulması.Yüksek Lisans Tezi. Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü. Adana. 71s.

Erdoğrul, Ö. T. 2000. Kahramanmaraş’ta Satılan Acı Kırmızı Pul Biberin Bazı Mikrobiyolojik Özellikleri. Fen ve Mühendislik Dergisi, 3(2): 108.

Gelbal, A., Sökmen, B., Erman, M. S., 2000. Kırmızıbiber ve Aflatoksin. T.C Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü Yayım Dairesi Başkanlığı 2000.

Kanbur, M., Liman, B.C., Eraslan G., Altınordulu Ş., 200 Kayseri’de Tüketime Sunulan Kırmızıbiberlerde Aflatoksin B1’in Enzim İmmunoassay (EIA) ile Kantitatif Analizi. Erciyes Üniv. Vet. Fak. Dergisi. 3(1): 21-24. Paksoy, M, Uslu, Ö.S., 200 Türkiye'de Kırmızıbiberin Pazarlanması ve Sorunları. VI. Sebze Tarımı Sempozyumu 19-22 Eylül 2006, Kahramanmaraş.

Penpece, D, 2006. Tüketici Davranışlarını Belirleyen Etmenler: Kültürün Tüketici Davranışları Üzerindeki Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Kahramanmaraş. 155 s. Sercenyurt, 2007. Likert Ölçeği.

(http://www.bilgininadresi.net/Madde/11443/Liker t)

Tiryaki, G.Y., Akbay, C., 2009. Güvenli Gıda Tüketimine Yönelik Tüketici Algılamaları: Kahramanmaraş İli Örneği. 6. Gıda Mühendisliği Kongresi, 06-08 Kasım 2009, Kemer-Antalya. TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Kitaplar Serisi: 22, Baskı, Filiz Matbaacılık Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. Ankara, s:325-331.

TÜİK, 2008. 2008 Tüketim Harcamaları Anket Sonuçları, Türkiye İstatistik Kurumu, Ankara.

Yalçın, D., 2008. Kırmızı Pul Biber Üretiminde Kritik Kontrol Noktaları ve Tehlike Analizleri. KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi. 11(2): 1