Kahramanmaraş Breeders Condıtıons The Relatıonshıp Between Turkısh Saanen Goats Mılk Yıeld Traıts, Some Udder Measurements And Scc

Zeynep Merve AKTAŞ, Ali KAYGISIZ, Sinan BAŞ
2.551 1.261

Öz


Özet: Bu çalışmada Kahramanmaraş yetiştirici şartlarında aynı yaşta ve laktasyondaki Saanen keçilerinde, laktasyonun çeşitli dönemlerine ait sütteki somatik hücre değerlerini ortaya koymak, süt verimi ve bazı meme özellikleri ile olan ilişkilerini araştırmak amaçlanmıştır. İncelenen özelliklere ait ortalamalar laktasyon süresi 190.46±3.43 gün, günlük süt verimi 1.24±0.04 kg, laktasyon süt verimi 237.65±9.67 kg, SHS (aritmetik) 892.17±100.87 * 103 hücre/ml, SHS (geometrik) 1024.12 * 103 hücre/ml, Log10 SHS 5.935, meme üst yüksekliği 45.32±1.17 cm, meme alt yüksekliği 38.38±1.05 cm, meme genişliği 10.45±0.19 cm, meme çevresi 34.46±0.62 cm, meme hacmi 551.09±21.49 ml, meme açısı 47.02±1.79 º olarak tespit edilmiştir. İncelenen bu özelliklerin hiçbirine meme tipinin etkisi önemli bulunmamıştır. Çalışmada ayrıca, süt verim özellikleri, SHS değeri ve meme özellikleri arasındaki korelasyonlar da hesaplanmıştır.  Süt verimi, meme ölçüleri ve SHS arasında önemli sayılacak bir ilişki bulunmamıştır (P>0.05). Laktasyon süresi, laktasyon süt verimi ve Log10 SHS değerlerine ait kalıtım dereceleri sırasıyla 0.08±0.201, 0.08±0.045 ve 0.37±0.137 olarak tahmin edilmiştir.

Anahtar Kelimeler:  Somatik Hücre Sayısı, Süt Verimi, Saanen Keçi, Meme Özellikleri

 

The Relationships Between Turkish Saanen Goats Milk Yield Traits, Some Udder Measurements and SCC at Kahramanmaraş Breeders Conditions

 

Abstract: The aim of study was to determine the milk somatic cell values and the relationship between milk yield and some characteristics of udder of Saanen goat at the same age and lactation periods. In the current experiment, lactation period, daily milk yield, lactation milk yield, arithmetic somatic cell count (SCC), geometric SCC, Log10 SCC, udder upper height, udder bottom height, udder width, udder circumference, udder volume and teat angle was found to be 190.46±3.43 day, 1.24±0.04 kg, 237.65±9.67 kg, 892.17±100.87 * 103 cell/ ml, 1024.12 * 103 cell/ ml, 5.935, 45.32±1.17 cm, 551.09±21.49 ml and 47.02±1.79 º respectively. The type of udder has no effect on the characteristics investigated in the current study (P<0.05). The study also, calculated correlations between the characteristics of udder, milk yield characteristics and SCC value. The relationship between SCC, milk yield and udder measurement was no significant (P>0.05). Heritability for lactation period, lactation milk yield and Log10 SHS were found to be 0.08±0.201, 0.08±0.045 and 0.37±0.137 0.21 respectively.

Key words: Somatic Cell Count, Milk yield, Saanen Goat, Udder Measurement

 

Tam metin:

PDF (English)