Doğu Akdeniz Bölgesi'nde Süt Sığırcılığı Yapan İşletmelerin Yapısı, Sorunları ve Çözüm Önerileri

İsmet BOZ
3.464 1.284

Öz


Araştırmanın amacı Doğu Akdeniz Bölgesi’nde süt sığırcılığı yapan işletmelerin sorunlarını belirlemek ve busorunlara çözüm önerileri getirmektir. Araştırma verileri bölgeden tabakalı tesadüfi örnekleme metoduyla seçilen160 işletmeci ile yüz yüze yapılan anketlerden elde edilmiştir. İşletmelerin sosyoekonomik özellikleri, süt sığırcılığıile ilgili uygulamaları, süt sığırı sayısında son yıllarda yaşanan değişim ve bunun nedenleri, süt sağımında dikkatedilen konular, işletmede kayıt tutma ve süt sığırcılığında yaşanan sorunlar araştırmada ele alınan belli başlıözelliklerdir. Araştırma bulgularına göre işletmelerde süt sığırı sayısında son yıllarda bir azalma olmuştur. Bölgedesüt sığırcılığında yaşanan en önemli sorunlar yem fiyatlarının yüksek olması ve hayvancılığa verilen desteklerinyetersiz olmasıdır. Süt sığırcılığının geliştirilmesi için işletmecilerin araziye sahip olması ve yem bitkisi üretmesi,yüksek verimli hayvan ırklarının kullanılması, girdi fiyatlarının makul düzeylere çekilmesi, üreticilerinörgütlenmesi, aracıların elimine edilmesi ve süt tüketiminin özendirilmesi önerileri yapılmıştır.

Anahtar kelimeler


Süt sığırcılığı, hayvancılık, Doğu Akdeniz Bölgesi

Tam metin:

PDF (English)


Referanslar


Bağımsız Süt Platformu (BSP). 2012. Sürü Yönetimi ve Kayıt Tutma. http://www.sutplatformu.com/ Proje/84-Suru-Yonetimi-ve-Kayit-Tutma.html. (Erişim Tarihi: 03.07.2012).

Bağımsız Süt Platformu (BSP). 2012. Süt İneklerinin Bakimi ve Beslenmesi. http://www.sutplatformu.com/ Proje/85-Süt-Ineklerinin-Bakimi-ve-Beslenmesi.html. (Erişim Tarihi: 03.07.2012).

Bağımsız Süt Platformu (BSP). 2012. Süt-ineklerindeSağım-ve-Sağım-Teknikleri. http://www.sutplatformu.com/Proje/86-SütIneklerinde-Sagim-ve-Sagim-Teknikleri.html (Erişim Tarihi: 03.07.2012).

Boz, I., Akbay, C., Budak, D. B. Baş, S. 2011. Adoption of Innovations and Best Management Practices Among Dairy Farmers in the Eastern Mediterranean Region of Turkey. Journal of Animal and Veterinary Advances, 10(2): 251-261.

İnan, İ. H. 2001. Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği. 5. Baskı. Trakya Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Tekirdağ.

Karagölge, C. 2001. Tarımsal İşletmecilik. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ofset Tesisi Erzurum, 139 s.

Kaygısız, A., Tümer, R. 2009a. Kahramanmaraş İli Süt Sığırı İşletmelerinin Yapısal Özellikleri: 2. Barınak Özellikleri. KSÜ Doğa Bil. Derg., 12(1): 40-47.

Kaygısız, A., Tümer, R. 2009b. Kahramanmaraş İli Süt Sığırı İşletmelerinin Yapısal Özellikleri: 3. Hayvan Besleme Alışkanlıkları. KSÜ Doğa Bil. Derg., 12(1): 48-52.

Koyubenbe, N.2005. İzmir İli Ödemiş İlçesinde Süt Sığırcılığının Geliştirilmesi Olanakları Üzerine Bir Araştırma. Hayvansal Üretim, 46(1):8-13.

Öztürk, D., Karkacıer, O.2008. Süt Sığırcılığı Yapan İşletmelerin Ekonomik Analizi Tokat İli Yeşilyurt İlçesi Örneği. GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 25 (1), 15SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), 20 IBM SPSS Statistics 19. 2010 SPSS Inc..

Şahin, K., Gül, A., Koç, B., Dağıstan, E. 2001. Adana İlinde Entansif Süt Sığırcılığı Üretim Ekonomisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 11(2):19-28.

Yalçın, C. 2008. Süt Sığırcılık İşletmelerinde Ekonomik Açıdan Sürü Sağlığı ve Hastalık Yönetimi. Aktüel, 79(1): 24-30.

Taylor, R. E. 1995. Scientific Farm Animal Production: An Introduction to Animal Science. Prentice Hall Inc. A Simon & Schuster Company Upper Saddle River, New Jersey.

Yamane, T. 2001. Temel Örnekleme Yöntemleri. Çevirenler: Alptekin Esin, Celal Aydın, M. Akif Bakır, Esen Gürbüzsel. Literatür Yayıncılık, İstanbul.