Narlı Ovası'nda Toprak Aşınabilirliğinin Pedotransfer Yaklaşım ile Tahminlenmesi

Tuğrul YAKUPOĞLU, Kadir SALTALI, Mehmet KARAGÖKTAŞ
2.235 973

Öz


Özet: Erozif güçlere karşı toprağın direnci fiziksel ve kimyasal toprak özellikleri ile sıkı derecede ilişkilidir. Toprağın erozyona hassasiyetini değerlendirmek için strüktürel dayanımı esas alan pek çok indeks geliştirilmiştir. Islak agregat stabilitesi (WAS) toprak aşınabilirliğini ifade etmede kullanılan en önemli ve yaygın aşınım göstergesidir. Bu indeksin ölçümü çoğunlukla zaman alıcı ve usandırıcıdır. Bu sebeple, adı geçen indeks doğrudan ölçüm yerine farklı araçlarla tahminlenebilmektedir. Pedotransfer modeller zor belirlenen toprak özelliklerinin tahminlenmesi için yarayışlı ve kullanışlı eşitliklerdir. Bu çalışmanın amacı Kahramanmaraş Narlı Ovası topraklarının aşınabilirliğini pedotransfer eşitlikler ile tahminlemektir. Laboratuar analizlerinin sonunda elde edilen veri kümesi dijital ortama aktarılmış ve istatistiksel olarak test edilmiştir. WAS'ı tahminlemek için çoklu lineer regresyon yoluyla pedotransfer eşitlikler geliştirilmiştir. Pedotransfer eşitliklerin tahminleme performansı seçilen bağımsız değişkenlere göre farklılık göstermiştir. Ölçülen ve tahminlenen WAS değerleri arasındaki interaksiyonu gösteren determinasyon katsayısı en yüksek R2= 0.8906 olarak elde edilmiştir. Bu bulgu Narlı Ovası'nda toprak aşınabilirliğinin tahminlenmesinde pedotransfer yaklaşımın kullanılabileceği anlamına gelmektedir.     

Anahtar Kelimeler: Erozyon, Agregat stabilitesi, Toprak, Pedotransfer eşitlikler

 

Predicting of Soil Erodibility with Pedotransfer Approach in Narlı Plain

Abstract: A resistance of soils against erosive power relates to their physical and chemical properties closely. Many indices based on structural strength were developed for conceive soil erosion sensitivity. Wet aggregate stability (WAS) is an important and common indicator at express of soil erodibility. Measuring of this index is time consuming and tedious usually. For this reason, mentioned index can be predict by different tools instead of direct measurement. Pedotransfer functions are available and practical equations for estimating of difficult determining soil properties. The objective of this study is to predict of soil erodibility in Kahramanmaraş Narlı Plain with pedotransfer functions. End of the laboratory analyses whole data was transferred digital platform and tested statistically. Pedotransfer functions were generated for WAS by using multiple linear regression method. Performances of pedotransfer functions show differences depending on selected independent variables. Maximum determination coefficient reflect to interactions between measured and estimated values were obtained as R2= 0.8906. This finding means that pedotransfer approach can be used for estimating of soil erodibility in Narlı Plain.

Keywords: Erosion, Aggregate stability, Soil, Pedotransfer functions     

    

Tam metin:

PDF (English)