Yeniçağa (Bolu) Gölü'ndeki Kerevitlerin (Astacus leptodactylus) Bazı Dokularındaki Ağır Metal Birikim Farklılıkları

Evren TUNCA, Sibel ATASAGUN
3.317 706

Öz


ÖZET: Bu çalışmanın amacı kerevit dokularındaki bazı ağır metallerin (Cd, Cr, Mn, Pb) dokulardaki birikim farklarını ortaya koymaktır. Yürütülen çalışmada farklı zamanlarda toplanan 30 kerevit kullanılmıştır. Dokular arasındaki birikim farklarını istatistiksel olarak yorumlamak için One Way ANOVA ve Mann Whitney U testleri kullanılmıştır. Çalışılan ağır metaller içinde tüm dokularda en fazla birikim yapanın Mn olduğu görülmüştür. Cr'nin en yüksek birikimi solungaçlarda gerçekleşmiştir (P<0.05). Cd ve Mn en fazla solungaçta birikmiş ve tüm dokular arasında anlamlı farklar görülmüştür. Pb ise en yüksek birikimi dış iskelette yapmıştır. Dış iskeletteki birikim tüm dokulara göre anlamlı olmakla beraber solungaç ile kas arasında da anlamlı fark görülmüştür.

Anahtar Sözcükler: Ağır metal, Cd, Kerevit, Anova, Mann-Whitney

 

Heavy Metals Accumulation in the Some Tissues of Crayfish (Astacus leptodactylus) at the Lake Yeniçağa (Bolu)

 

ABSTRACT: The aim of this study is to determine the difference of accumulation for some heavy metals (Cd, Cr, Mn, Pb) in the tissues of crayfish. A total of 30 crayfish has been caught at different times. One-Way ANOVA and Mann Whitney U test were performed to test the significance of the difference of heavy metal contents among crayfish tissues. It was detected that Mn had the highest accumulation in all tissues. The accumulation of Cr is highest at the gills (P<0.05). Cd and Mn had the highest accumulation ratio in gills and significant differences were found among all tissues. Pb accumulation was highest in exo-skeleton. This accumulation is significantly different compared to all other tissues in favor of exo-skeleton and the accumulation between muscle tissue and gills is significant too.

Keywords: Heavy metal, Cd, Crayfish, Anova, Mann-Whitney


 

 


Tam metin:

PDF (English)