Anaerobik Rumen Fungus Caecomyces sp. GMLF12'nin Linoleate Isomerase Enzim Aktivitesinin Belirlenmesi

Uğur ÇÖMLEKÇİOĞLU, Emin ÖZKÖSE, Bülent KAR, İsmail AKYOL, M. Sait EKİNCİ
3.498 1.051

Öz


Özet: Bu çalışmada anaerobik rumen fungusu Caecomyces sp. GMLF12'de linoleate isomerase enziminin varlığı araştırılmıştır. Linoleate isomerase enzimi linoleik asitin konjuge linoleik asite izomerizasyonunu sağlamaktadır. Farklı konsantrasyonlarda linoleik asit içeren besi ortamına inokule edilen Caecomyces sp. ve Neocallimastix sp. izolatlarının gelişmediği görülmüştür. Bunun üzerine glikozlu besi ortamında geliştirilmiş Caecomyces sp. GMLF12'nin küresel rizoidleri enzim kaynağı olarak kullanılmıştır. Hücreler, linoleik asit ile muamele edilmiş ve belirli zaman aralıklarında enzimatik reaksiyon durdurularak KLA düzeyleri spektrofotometrik olarak ölçülmüştür. En yüksek KLA düzeyi 45. dakika sonunda 8.22 µg/ml olarak ölçülmüştür. Elde edilen sonuçlar Caecomyces sp. GMLF12'nin linoleate isomerase enzimine sahip olduğu ve bu enzimin hücre yüzeyinde bulunduğunu göstermiştir.

 

Anahtar Sözcükler: Rumen, Caecomyces, Biyohidrojenasyon, Linoleat izomeraz, Konjuge Linoleik Asit

 Determination of Linoleate Isomerase Enzyme Activity of Anaerobic Rumen Fungus Caecomyces sp. GMLF12

 

ABSTRACT: In this study, the presence of linoleate isomerase enzyme was investigated in Caecomyces sp. GMLF12. Linoleate isomerase enzyme enables the isomerisation of linoleic acid to conjugated linoleic acid. Caecomyces sp. GMLF12 isolate was inoculated to different concentrations of linoleic acid-containing media, but the fungi were not developed. Upon this, Caecomyces sp. GMLF12 was grown in glucose containing medium and spherical rhizoids were used as enzyme source. Cells were treated with linoleic acid, and enzymatic reaction was halted at given time intervals and CLA levels were measured by spectrophotometrically. The maximum CLA level was measured as 8.22 µg/ml at 45. min. The results showed that Caecomyces sp. GMLF12 have linoleate isomerase enzyme and this enzyme was found in cell surface.

Key Words: Rumen, Caecomyces, Biohidrogenation, Linoleate isomerase, Conjugated Linoleic Acid

 

Tam metin:

PDF (English)