Study of Effect of Environmental Factors on Milk Yield Traits of Holstein Cattle

Galip BAKIR, Ali KAYGISIZ
3.038 1.112

Öz


Bu araştırmada, Ceylanpınar Tarım İşletmesinde yetiştirilen Siyah Alaca sığırların süt verim özelliklerinebuzağılama ayının etkisi araştırılmıştır. 1996–2007 yılları arasındaki 5801 laktasyon kaydı incelenmiştir. Süt verimiözelliklerinden laktasyon süresi, laktasyon süt verimi, 305 günlük süt verimi ve kuruda kalma süresi için ortalamalarsırasıyla, 318,9±0,83 gün, 5929±23 kg, 5523±27 kg ve 70,0±0,35 gün olarak belirlenmiştir. Buzağılama aylarınagöre en yüksek süt verimi Ocak ayında buzağılayan ineklerden, en düşük süt verimi ise Ağustos ayında buzağılayanineklerden elde edilmiştir. En yüksek sıcaklık-nem indeksi (THI) değerleri Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları içinsırasıyla 74.16±1.37, 77.89±1.90 ve 76.73±2.07 olarak elde edilmiştir. İşletmede ortalama aylık sıcaklığın Mayısayında süt veriminin etkilendiği 24 °C’nin üzerine çıktığı, Temmuz ve Ağustos aylarında maksimum (32.7 ve 31.0°C) düzeye ulaştığı, Aralık, Ocak ve Şubat aylarında ise minimum (7.1, 5.6 ve 7.0 °C) olduğu belirlenmiştir. Sütverim özelliklerine buzağılama ayı, buzağılama yılı ve laktasyon sırası etkisi çok önemli (P<0.01) bulunmuştur. Sütveriminin Mayıs ayından itibaren düşmeye başladığı ve düşüşün Haziran, Temmuz, Ağustos ve kısmen de Eylülaylarında devam ettiği tespit edilmiştir.

Anahtar kelimeler


Süt verim özellikleri, sıcaklık stresi, Siyah-Alaca

Tam metin:

PDF (English)


Referanslar


Akbaş, Y., Türkmut, L., 1990. Siyah Alaca, Simental ve Esmer Sığırlarda Akrabalı Yetiştirme Katsayısı ile Bazı Verim Özellikleri Arasındaki İlişkiler. 1. Döl Verim Özellikleri. Turk. J. Veterinary Anim. Sciences, 14, 247-255. Akbulut, Ö., Tüzemen, N., Yanar, M., 1992. Erzurum Şartlarında Siyah-Alaca Sığırların Verimi. 1. Döl ve Süt Verim Özellikleri. Doğa Türk Vet. ve Hay. Derg., 16 : 523-533.

Akçay, H., İlaslan, M., Koç, A. 2007. Dalaman Tarım İsletmesi’nde Yetiştirilen Siyah-Alacalarda Buzağılama Mevsiminin Süt Verimine Etkisi. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 4(12): 59-61.

Akman, N., Ulutaş, Z., Efil, H., Biçer S. 2001. Gelemen Tarım İşletmesinde Yetiştirilen Siyah-Alaca Sürüsünde Süt ve Döl Verimi Özellikleri. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 32 (2): 173-179.

Allen, D.M., Linn, J.G., Janni, K.A. 2003. Thermal Environmental Effects on Feed Intake in Commercial Dairy Herds. In J. K. (Ed.), Fifth International Dairy Housing Conference, Vol. 701P0203, ASAE, Forth Worth, Texas, USA, 205212 pp.

Anonim, 200 Meteoroloji Diyarbakır Bölge Müdürlüğü Kayıtları, Diyarbakır. Anonymous, 20 Dairy Cattle. http://www.fass.org/docs/agguide3rd/Chapter07.pdf Atay, O., Yener, S.M., Bakır, G., Kaygısız, A. 1995. Ankara Atatürk Orman Çiftliği’nde Yetiştirilen Siyah Alaca Sığırların Süt Verim Özelliklerine İlişkin Genetik ve Fenotipik Parametre Tahminleri. Turk. J. Veterinary Animal Sciences, 19:441-447.

Bakır, G., Çetin, M. 200 Reyhanlı Tarım İşletmesi’nde Yetiştirilen Siyah Alaca Sığırlarda Döl ve Süt Verim Özellikleri. Turk. J. Veterinary Animal Sciences, 27, 173-180. Berman, A., Meltzer, A. 1973. Critical Temperatures in Lactating Dairy Cattle: A New Approach to an Old Problem. Int.J.Biometeor, 17: 167-176.

Bilgiç, N., Yener, S.M. 1999. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Sığırcılık İşletmesinde Yetiştirilen Siyah Alaca İneklerde Bazı Süt ve Döl Verimi Özellikleri. Tarım Bil. Dergisi, 5 (2): 81-84.

Bouraoui, R., Lahmar, M., Majdoub, A., Djemalı, M., Belyea, R., 2002. The Relationship of TemperatureHumidity Index with Milk Production of Dairy Cows in a Mediterranean Climate. Anim. Res. 51: 479–491

Chichester, L.M., Mader, T.L. 2012. Heat Stress — What You Should Know to Make Livestock Shows a Success. http://www.ianrpubs.unl.edu/epublic/ live/g2121/build/g2121.pdf

Dikmen, S., Hansen, P.J. 2009. Is the TemperatureHumidity Index the Best Indicator of Heat Stres in Lactating Dairy Cows in a Subtropical Environment. J. Dairy Sci. 92:109–116.

Du Preez J.H., Giesecke W.H., Hattingh P.J., 1990a. Heat Stress in Dairy Cattle and other Livestock under Southern African Conditions. I. TemperatureHumidity Index Mean Values During the four Main Seasons. Onderstepoort J. Vet. Res. 57:77–86.

Mustafa, A. 2012. Dairy Cattle Production: Factors Affecting Milk Yield. http://animsci.agrenv.mcgill.ca/ courses/450/topics/14.pdf

Özçakır, A., Bakır, G. 200 Tahirova Tarım işletmesinde yetiştirilen Siyah Alaca Sığırlarda Döl ve Süt Verim Özellikleri. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 34(2): 145-149. Özhan, M., Tüzemen, N, Yanar, M. 2007. Büyükbaş Hayvan Yetiştirme. 5. Baskı, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yay, No.134, Erzurum.

SAS, 1998. S.A.S. User’s Guide. Statistics. SAS Inst., Inc. Cary. NC.

Somuncu, U., Şengonca, M. 1990. Karacabey Tarım İşletmesindeki Hollanda Kökenli Siyah Alaca Sığırların Süt ve Döl Verimleri Üzerinde Bir Çalışma. Uludağ Üniversitesi Fen Bil. Enst., Bilimsel Raporlar Serisi. 7, 12, Bursa.

Soysal, M.İ., Özder, M. 1992. Gökçeada Tarım İşletmesinde yetiştirilen Siyah Alacaların Bazı Süt ve Döl Verim Özellikleri Üzerine Araştırmalar. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 1(1): 147-157.

Şahin, A., Ulutaş, Z. 2010. Polatlı Tarım İşletmesinde Yetiştirilen Siyah Alaca İneklerde Süt ve Döl Verim Özellikleri. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 25(3):202-212.