İsviçre Esmeri Sığırlarda Akrabalı Yetiştirme Düzeyi ve Akrabalı Yetiştirmenin Süt Verim Özellikleri Üzerine Etkileri

Ali KAYGISIZ, Esra KÖSETÜRKMEN
2.194 658

Öz


ÖZET: Bu çalışma, Malatya Battal Gazi Tarım Meslek Lisesi isletmesinde yetiştirilen Esmer sığırlarda akrabalı yetiştirmenin süt verimi üzerine etkisini araştırmak için yapılmıştır. Süt verimi üzerine akrabalı yetiştirmenin etkisini araştırmak için, diğer sistematik çevre faktörlerine göre düzeltilmiş veriler iki farklı modelle analiz edilmiştir.

Birinci modelde, sürü akrabalı yetişenler ve akraba dışı yetişenler olarak iki guruba ayrılmıştır. Buna göre akrabalı yetişen grup, laktasyon süt verimi bakımından populasyon ortalamasından 90 kg, akraba dışı yetişen gruba göre ise 79 kg daha az süt vermiştir. 305 günlük süt veriminde ise akrabalı yetişen grup populasyon ortalamasından 55 kg, akraba dışı yetişen guruptan ise 110 kg daha az süt vermiştir.

İkinci modelde ise akrabalı yetiştirmenin verimlere etkisi basit doğrusal regresyon katsayıları kullanılarak incelenmiştir. Buna göre akrabalı yetiştirme katsayısının her %1 artışına karşılık laktasyon süt veriminde 6.14 kg, 305 günlük süt veriminde 8.18 kg ve laktasyon süresinde 1.24 gün azalma görülmüştür. Her iki modelde de akrabalı yetiştirmenin süt verim karakterlerine etkisi önemsiz (P>0.05) bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Esmer sığır, akrabalık, süt verimi, laktasyon süresi

 

Inbreeding Level Among Brown Swiss Cattle And Its Effects On Milk Yield Traits

 

ABSTRACT: In this study, reared in Brown Swiss cattle in Malatya, Battal Gazi Agricultural High School was designed to investigate the effect of inbreeding on milk yield breeding. To investigate the effect of inbreeding on milk yield breeding, other environmental factors, corrected for systematic data were analyzed by two different models.

In the first model, there were two grubs, herd-inbred grown cattle and non-inbred cattle. According to this model, inbred-grown cattle produced 89 kg less milk than the population mean and 179 kg less milk than non-inbred cattle. During 305-day milk yield period, the inbred group produced 55 kg less milk than the population mean and 110 kg less milk than the non-inbred group.

In the second model, the effects of inbreeding on milk yield were analyzed using a simple linear regression coefficient. According to this model, 1% increase in inbreeding coefficient resulted in a decrease in the milk yield by 6.13 kg, in the milk yield by 8.18 kg  during the 305-day period, and in the lactation period by 1.24 days. The effect of inbreeding on the milk yield trait was insignificant at the level (P>0.05) in the both models.

Keywords: Brown Swiss, inbreeding, milk yield, lactation length

 

 

Tam metin:

PDF (English)