Gönderiler

Çevrimiçi gönderiler

için bir kullanıcı kaydınız var mı?
GİRİŞE GİDİNİZ

Kullanıcı adı / şifresine ihtiyacınız var mı?
KAYIT SAYFASINA GİDİNİZ

Çevrim içi gönderi yapmak ve güncel gönderilerin durumunu görmek için kayıt yaptırmanız ve oturum açmanız gerekmektedir.

 

Yazar rehberi

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ YAZIM KURALLARI

1. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi Tarım, Orman ve Biyoloji bilimleri alanındaki Türkçe veya İngilizce dillerinden birisi ile yazılan orijinal eserleri yayınlar. Her sayıda bilimsel dergilerde yayınlanmış bilimsel yazıların, çalışmaların veya güncel gelişmelerin belirtilen konuda yoğun çalışmaları bulunan deneyimli yazarlarca yapılan bir sentezi, yorumu ve durum değerlendirmesini kapsayacak şeklinde en fazla 2 adet derlemeye de yer verilebilir.

Dergi üçer aylık aralıklarla (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) ve yılda 4 sayı olacak şekilde yayınlanır.

2. Başvuruda bulunmak için alttaki belgeler dergi otomasyon sistemine ayrı ayrı dosyalar halinde yüklenmelidir.

-Başvuru yazısı (Kapak sayfası),

-Eserin digital ortamda (Word) yazılmış hali (yazar bilgileri olmadan),

-Telif hakkı devir formu (tüm yazarlarca imzalı ve taranmış hali. Formun ıslak imzalı hali daha sonra posta ile gönderilmelidir.)

-Ayrıca tüm yazarların bilgileri de sisteme kayıt sırasında eksiksiz bir şekilde yüklenmelidir

Formları veya sistemdeki bilgileri eksik olan başvurular, hangi aşamada olursa olsun değerlendirmeye alınmaz, alınmış olsa bile değerlendirme dışı bırakılabilir.

Eserler için editörler kurulu gerek görmesi halinde etik kurul onayı isteyebilir.

3. Dergide yayımlanmak üzere makale takip sistemine gönderilen eserler, Editörler Kurulu tarafından bilimsel nitelik, etik ve yazım kurallarına uygunluk açısından incelenerek değerlendirmeye alınır. Onay verilen eserler, incelenmek üzere alanında uzman olan en az iki hakemin görüşüne sunulur. . Yazar(lar)dan düzeltme istenmesi durumunda, düzeltmenin en geç 1 ay içinde yapılarak dergi editörlüğüne ulaştırılması gerekmektedir

İşlemi tamamlanan eserler kabul tarihi dikkate alınarak yayınlanır ve bir yazarın aynı sayıda en çok iki (2) eseri yer alabilir.

Yayın aşamasında olan ve yayınlanan eserlerin her türlü sorumluluğu yazar(lar)ına aittir. Yayınlanan ve yayınlanmayan eserler iade edilmez.

4. Eser Microsoft Word programında; A4 boyutunda, Times New Roman karakterinde; 12 punto ve iki satır aralığında tek sütun olarak yazılmalıdır. Eser kapak sayfası hariç 25 sayfayı geçmemelidir. Sayfanın solunda ve üstünde 3 cm, sağında ve altında 2 cm boşluk bırakılmalıdır. Her sayfada sayfa ve satır numaraları verilmelidir.

5. Dergiye gönderilecek eser Kapak sayfası; Türkçe Başlık; Özet; Anahtar Kelimeler; İngilizce Başlık; Abstract; Key Words; Giriş; Materyal ve Metot; Bulgular ve Tartışma; Sonuç (veya Bulgular; Tartışma ve Sonuç); Teşekkür; Kaynaklar şeklinde düzenlenmelidir.

Kapak Sayfası: Eserin dergiye sunulduğuna, eserin kısmen-tamamen daha önce hiçbir yerde yayınlanmadığına dair beyan ile Başlık, Yazar ad-soyad(lar)ı, adres(ler)i, e-posta, telefon ve faks bilgilerinden oluşur. Yazışmalarda sorumlu yazarın kim olduğu belirtilmelidir.

Başlık: İlk harfleri büyük olacak şekilde küçük harflerle ortalanarak yazılmalıdır.

Özet ve Anahtar Kelimeler: Türkçe ve İngilizce özetlerin her biri 250 kelimeyi geçmemelidir. Türkçe ve İngilizce özetlerde “Özet” ve  Abstract” kelimeleri kullanılmalıdır. Özet ve abstract’ın altına küçük harflerle, mümkünse başlıkta kullanılmayan, çalışmayı en iyi şekilde tanımlayacak en fazla 5 anahtar sözcük yazılmalıdır.

Giriş: Bu bölümde; çalışma konusu, gerekçesi, önceden yapılmış çalışmalar ve amacı verilmelidir.

Materyal ve Metot: Yeni veya değiştirilmiş yöntemler aynı konuda çalışanlara araştırmayı tekrarlama olanağı verecek nitelikte açık olmalıdır.

Bulgular ve Tartışma: Bu bölümde elde edilen bulgular verilmeli, gerekirse şekil ve çizelgelerle desteklenerek açıklanmalıdır. Ayrıntılı istatistik analiz çizelgeleri yerine sonuçları gösteren özet çizelgeler tercih edilmelidir. Bulgular tartışılmalı, ancak gereksiz tekrarlardan kaçınılmalıdır. Bulguların başka araştırmalarla benzerlik ve farklılıkları verilmeli, nedenleri tartışılmalıdır.

Sonuç: Elde edilen sonuçların bilime ve uygulamaya katkısı önerilerle birlikte vurgulanmalıdır.

Teşekkür: Gerekli ise mümkün olduğunca kısa olmalıdır. Eser destekli bir proje, Lisans veya Lisansüstü tez çalışmalarının sonuçları gibi bulguları içeriyorsa burada belirtilmelidir.

Kaynaklar: Kaynaklar, makale sonunda, alfabetik olarak (yazarların soyadlarına göre) ve orijinal dilinde verilmelidir.

6. Bütün ana bölüm başlıkları ilk harfler büyük olacak şekilde koyu olarak yazılmalıdır. Alt bölüm başlıkları ve ikincil alt bölüm başlıklar ilk harfler büyük olacak şekilde koyu-italik olarak yazılmalıdır. Ayrıca ikincil alt bölüm başlıkları numara verilerek belirtilmelidir.

7. Eserde başlıkların yazımında, önceki bölümün bitiminden sonra bir boşluk verilmesine; ancak başlıktan sonra gelen bölümle arasında boşluk bulundurulmamasına dikkat edilmelidir. Başlıklar ve metin paragraf başından 0.5 cm içeriden başlamalıdır.

8. Eserde yer alacak her türlü grafik, resim, harita, fotoğraflar "Şekil" diye adlandırılmalı; bilgisayarda hazırlanmalı; metinle aynı hizada ve resim formatında (resim olarak kopyalanmalı) yer almalıdır. Sayısal değerler “Çizelge” diye adlandırılmalıdır. Şekil yazıları alta ve çizelge yazıları üste; paragraf başından başlayacak ve sadece ilk kelimenin ilk harfi büyük diğerleri küçük olacak şekilde; üstteki bölüm ile arasında bir boşluk bırakılarak yazılmalıdır. Çizelgelerde dikey çizgi kullanılmamalı ve Makale Hazırlama Şablonunda belirtildiği gibi hazırlanmalıdır. Her çizelge ve şekile metin içerisinde atıf yapılmalı ve metin içinde atıf yapıldıktan sonra verilmelidir. Tüm çizelge ve şekiller makale boyunca sırayla numaralandırılmalıdır (Çizelge 1. ve Şekil 1.). Çizelge ve şekil başlıkları ve açıklamaları kısa ve öz olmalıdır. Şekil ve çizelgelerde kullanılan yazı karakteri Times New Roman olmalı ve 8 den küçük 10 puntodan büyük olmamalıdır. Çizelge ve şekillerde kısaltmalar kullanılmış ise hemen altına bu kısaltmalar açıklanmalıdır.

9. Tüm makalelerde SI (International Systeme of Units) ölçü birimleri kullanılmalıdır. Ondalık kesir olarak nokta kullanılmalıdır ( 1,25 yerine 1.25 gibi). Birimlerde “ / ” kullanılmamalı ve birimler arasında bir boşluk verilmelidir (4 m/s yerine 4 m s-1, 5 kg N ha-1 gibi).

10. Formüller numaralandırılmalı ve formül numarası formülün yanına sağa dayalı olarak parantez içinde gösterilmelidir. Formüller 10 punto olacak şekilde ana karakterler ve değişkenler italik, rakamlar ve matematiksel ifadeler düz olarak verilmelidir. Metin içerisinde atıf yapılacaksa “Eşitlik1.” şeklinde verilmelidir (ilişkin model, Eşitlik 1. de verilmiştir).

11. Yararlanılan kaynak, metinde Yazar-Yıl sistemine göre belirtilmeli ve yazar isimleri ilk harfleri büyük yazılmalıdır. İki yazarlı kaynak bildiriminde “ve”; üç veya daha fazla kaynak bildiriminde “ve ark.” kısaltması kullanılmalıdır.

“Bilge (1975).... saptamıştır.” veya “…saptanmıştır (Bilge, 1975).”

“Morley ve Damassa (1978) …….rapor etmektedirler.” veya “……rapor edilmektedir (Morley ve Damassa, 1978).”

“Marzoev ve ark. (1989)………olduğunu göstermiştir.” veya “…….olduğu gösterilmiştir (Marzoev ve ark., 1989).”

“Bilge (1975), Morley ve Damassa (1978) ve Marzoev ve ark. (1989)………bildirmektedirler.” veya “……bildirilmektedir (Bilge, 1975; Morley ve Damassa, 1978; Marzoev ve ark., 1989)”.

12. Kaynaklar listesi ilk yazarın soyadına göre alfabetik düzenlenmeli, numaralama yapılmamalıdır. Buna göre alttaki örneklere göre hareket edilmelidir.

Dergiden alınmış ise:

Morley JE, Damassa DA 1978. Thyroid Function and Vitamin A Deficiency. Life Science, 22(2): 1901-1906.

 

Kitaptan alınmış ise:

Aksu TA 1987. Genel Biyokimya. Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Yayın No: 15, Antalya, 142s.

 

Kitaptan alınmış bir bölüm ise:

Campion DG 1994. Hormones for the Control of Thyroid. (Human Diseases, CAB International, UK: Ed. Matthews GA, Tunstall JP) 505-534.

 

Kongrede sunulmuş ise:

Marzoev AI, Andriushchenko AP, Vladimirov IA 1983. Thyroid Hormones and Phospholipase Activity in Rat Liver Mitochondrial. IV. Thyroid Symposium,10-15 April, Sofia.

 

Yazarı bilinmeyen bir kaynak ise:

Anonim 1996. Sağlık İstatistikleri Özeti. DİE, Yayın No: 1456, Ankara, 489 s.

 

Tez ise:

Candan L 2000. Hormonların Trioid Bezi Üzerine Etkisi. ÇÜ. Fen Bil. Ens., Biyoloji ABD, Yüksek Lisans Tezi, 203 s.

 

Elektronik ortamdan alınmış ise:

Smemoe CM 1997. Linking GIS Data to Hydrologic Models. http://emrl.byu.edu/chris/documents/ watergis. pdf. (Erişim tarihi:17.09.2009).

 

Anonim 2009. Bitkisel istatistik verileri. http://www.die.gov.tr, (Erişim tarihi: 17.09.2009).

 

Gönderi kontrol listesi

Başvuru sürecinde yazarlar gönderilerinin aşağıdaki listede bulunan tüm maddelere uygunluğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri gönderilecektir.

  1. Gönderilen yazı daha önceden yayınlanmamış ve herhangi bir dergiye değerlendirilmek üzere sunulmamıştır (veya Editöre Notlar kısmında bir açıklama yapılmıştır).
  2. Gönderi dosyası OpenOffice, Microsoft Word, RTF veya WordPerfect dokümanı dosyası biçimindedir
  3. Mevcut olduğu durumlarda referansların URL'leri verilmiştir
  4. Metin tek satır aralıklı, 12 punto ile yazılmış, altını çizme yerine italik kullanılmış (URL adresleri hariç) ve tüm şekil, resim ve tablolar sayfa sonu yerine metin içinde uygun kısımlara yerleştirilmiştir. Baskı için, resimlerin kaliteli kopyalarını ek dosya olarak gönderiniz. Gönderilen dosyanın boyutu çok fazla ise, sistem almayabilir. Böyle durumlarda yazıyı bölüp, diğer bölümleri ek dosya olarak tek tek gönderebilirsiniz.
  5. Metin, "Dergi Hakkında" kısmındaki Yazar Rehberi'nde belirtilen
    biçimsel ve bibliyografik gerekliliklere uygun olarak hazırlanmıştır.
  6. Hakem incelemesinden geçen yazıların yayınlandığı bir dergi bölümüne makale gönderilirken, Kör Hakemlik linkinde verilen talimatlar uygulanır.
 

Gizlilik beyanı

Bu dergi sitesindeki isimler ve eposta adresleri sadece bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır; farklı herhangi bir amaç için veya diğer kişilerin kullanımına açılmayacaktır.

 


ISSN: 1309-1743